rubricering och påföljd vid ett rån som slutar i att målsägande avlider

FRÅGA
Hej Lawline!Jag skriver en bok och skulle behöva hjälp gällande ett scenario och dess påföljder. Scenariot är som följer: En 18-åring och en 19-åring rånar en person som vi kan kalla X. Rånet urartar till en misshandel och 18 + 19-åringen misshandlar X svårt med sparkar och slag, och även ett knivhugg. X dör sedan av skadorna. Både 18 + 19 åringen är dömda för mindre brott tidigare. 19-åringen är den som är mest drivande i misshandeln och den som utdelar knivhugget, medan 18-åringen främst hejar på, även om denne också utdelar slag. Vad skulle brottsrubriceringen i detta ärende bli? Skulle de kunna få straffrabatt på grund av ålder? Min intention är att de ska bli dömda till ett så lågt straff som möjligt. Vad skulle kunna vara rimligt i detta fall? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga, som du kanske också förstår, är högst beroende av omständigheterna kring händelsen och många små detaljer kan påverka situationen.

Mord, dråp, vållande till annans död

Som utgångspunkt skulle jag tänka så, att eftersom en person dör så blir det aktuellt att diskutera mord, dråp och vållande till annans död. Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse, till fängelse 10-18 år eller på livstid (3 kap. 1§ brottsbalken). Det förutsätter då uppsåt att beröva någon livet, att man antingen direkt, indirekt eller av likgiltighet haft uppåt till händelsen. Enligt din beskrivning låter det osannolikt att man skulle dömas till mord, om "planen" bara var rån. Man kan då istället dömas för dråp, med hänsyn till omständigheterna som föranlett gärningen eller annars anses som mindre grovt (3 kap. 2§ brottsbalken). Straffet är då 6-10 år. Omständighet som föranlett brottet kan exempelvis vara intentionerna eller planerna med händelsen, och dråp döms oftast ut när syftet kanske inte var att döda eller ens allvarligt skada någon, men i stundens hetta eskalerade scenariot som ledde till att någon dog.

Slutligen kan vållande till annans död bli aktuell när någon dör, men detta förutsätter istället oaktsamhet, ett medvetet risktagande och medvetenhet (3 kap. 7§ brottsbalken). Det är främst när man varit vårdslös och orsakat en olycka eller omständighet där någon dött, vilket inte låter sannolikt i ett scenario där två personer avser att råna någon som redan det är ett brott.

Min gissning skulle vara att de skulle åtalas för dråp, åtminstone den person som utdelat det dödande knivhugget. Vad avser den andra personen är det möjligt att den kan undgå att dömas för dråp, om den personen inte kände till den andra personens avsikter, eller att den hade med en kniv eller liknande. Men även om hen inte själv utdelade något dödligt slag, kan man ändå dömas för dråp, om det skett tillsammans och i samförstånd med den andra, exempelvis om de pratat om det eller varit överens om att en kniv skulle tas med, eller att en eventuell konflikt skulle lösas på det sättet. Men återigen beror det väldigt mycket på omständigheterna och vad den andra personen kände till om och försökte göra vid händelsen. Det kan även bli medhjälp till dråp, om den personen försöker underlätta eller främjat dråpet med råd och dåd (23 kap. 4§ brottsbalken). Men återigen beror det på vilken insikt och uppsåt som den andra personen haft. Har man hejat på och exempelvis hållit fast personen samtidigt som den andra hugger, skulle jag säga att båda blir dömda för dråp.

Värt att poängtera är att om en person för denna händelse skulle dömas för dråp eller medhjälp till dråp, konsumerar denna gärning exempelvis misshandel och rån. Detta innebär att man inte kan dömas för både dråp och grov misshandel om det avser samma tillfälle. Om den andra personen (medhjälparen) inte haft sådan insikt eller avsikt som krävs för dråp eller medhjälp till dråp, skulle denne istället kunna dömas för grovt rån, om uppsåtet är uppfyllt för detta. Dock låter det som i ditt scenario, som att den personen var tillräckligt medverkande för att döma för antingen dråp eller medhjälp till dråp.

Påföljd

Straffskalan för dråp är som utgångspunkt 6-10 år, och medhjälp utgår också från samma straffskala. Var på denna straffskala händelsen skulle hamna kan jag tyvärr inte säga, då jag vet alldeles för lite om omständigheterna, men då kan säkert läsa olika rättsfall för att få en bättre uppfattning. Vid straffmätningen ska domstolen beakta omständigheter kring gärningens kränkning, skada och liknande, om det föreligger försvårande omständigheter så som viss hänsynslöshet, angrepp på skyddslösa personer (29 kap. 2§ brottsbalken). Domstolen ska även beakta eventuella förmildrande omständigheter, så som om brottet föranletts av kränkande beteende, psykisk störning, ungdom eller liknande (29 kap. 3§ brottsbalken).

Både straffvärdet och påföljdsvalet påverkas av gärningspersonens ålder (29 kap. 7§ brottsbalken). Som utgångspunkt får man inte dömas till mer än 10 års fängelse om man är under 21 år, vilket i detta fall inte heller verkar relevant. Utgångspunkten är att en person som är 18 år får halva straffvärdet av vad en vuxen skulle fått, och en 19 åring får 2/3 av vad en vuxen skulle fått.

När straffvärdet är så högt föreligger hög presumtion för fängelse. Om gärningspersonerna är under 21 år får man dömas till ungdomspåföljder så som sluten ungdomsvård (32 kap 1§ brottsbalken). Någon annan ungdomspåföljd skulle jag inte se vara aktuell, då brottet och straffvärdet är för högt. Det är till och med så att det finns utrymme att även döma till fängelse, då man fyllt 18 år. Oftast ska det mer till att döma någon till ungdomspåföljder när de är över 18 år.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga mer precis vad som kan komma att gälla, men jag hoppas du har fått någon utgångspunkt du kan resonera ur! Ur den informationen du skrivit skulle jag säga att det är störst sannolikhet för att den person som utdelat knivhugget döms för dråp, och den andra, beroende på dennes medverkan och uppsåt, också döms för dråp alternativt försök till dråp. Grovt rån skulle bli aktuellt om den inte hade uppsåt att skada personen så illa att dennes liv hotades, men det är osannolikt vid en sådan grov misshandel. Straffet råder det mer osäkerhet kring, men utgångspunkten är ett lite längre fängelsestraff, alternativt sluten ungdomsvård även om det är osannolikt då de är över 18 år. Var på straffskalan detta skulle hamna rekommenderar jag dig att jämföra med rättsfall utifrån de specifika omständigheterna i just ditt scenario!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97662)