Röstetal vid samägd jordbruksfastighet

2017-06-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vad gäller vid olika andelstal i en samägd jordbruksfastighet? Har varje person en röst eller ett röstetal efter sin andel i fastigheten? Gärna hänvisning till lagtext också.Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållanden gällande samägd egendom regleras i lagen om samäganderätt, se den lagen här. Gällande jordbruksfastigheter finns även bestämmelser i lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, se den lagen här.

Lagen om samäganderätt

Lagen om samäganderätt gäller nästan all egendom som två personer eller flera äger tillsammans. Ägarna har varsin andel i egendomen. De olika andelarna antas vara lika stora om inget annat förhållande kan påvisas (1 §). Kan man bevisa att man äger olika stora delar, till exempel på grund av olika stora insatser, ska andelarna istället beräknas utefter det. De olika delägarnas ansvar beror på deras andel i egendomen. Kostnader som uppstår på grund av förvaltningen av egendomen ska delas mellan delägarna efter storleken på deras andelar (15 §).

Lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

När det gäller samägda jordbruksfastigheter finns det vissa situationer som ska regleras av lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter istället för lagen om samäganderätt. För att lagen om vissa samägda jordbruksfastigheter ska vara tillämplig krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet och ägs av minst tre gemensamt. Då gäller den lagen istället för 2-6 §§ i lagen om samäganderätt.

I 5 § 1 st. framgår att varje delägares röstetal beräknas efter ägarandelen i fastigheten.

Sammanfattningsvis kan sägas att om fastigheten omfattas av lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (taxerad som lantbruksenhet och minst tre delägare) framgår det klart av lagtexten att varje delägares röstetal ska beräknas efter varje delägares andel i fastigheten. Skulle fastigheten inte omfattas av den lagen, till exempel för att det endast är två delägare, är det endast lagen om samäganderätt som är tillämplig. Det framgår då inte klart av lagtexten hur delägarnas röstetal ska beräknas men på grund av hur fördelningen ser ut av delägarnas ansvar (kostnader och liknande) skulle jag ändå säga att delägarnas röstetal beror av delägarnas andel i fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (618)
2021-12-31 Vad är skillnaden mellan arvsrätt och köprätt?
2021-12-25 Hur får man full äganderätt till en hund?
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Alla besvarade frågor (98478)