Riskens övergång vid köp

2016-10-28 i Köplagen
FRÅGA
Vad innebär riskens övergång? När sker den och hur kan man som säljare/köpare skydda sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler angående riskens övergång som gäller beror på vilka avtalsparterna i köpet är. Är köparen konsument och säljaren näringsidkare är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig medan köplagen (KöpL) reglerar andra köp, ex. de mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. Av denna anledning har jag valt att dela upp mitt svar i två delar eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av köp som avses.

Inledningsvis kan dock konstateras att i det fall köparen bär risken är denne skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren, se 12 § KöpL resp. 8 § KköpL (här och här). Med riskens övergång avses den tidpunkt då risken går över från säljaren till köparen.

Riskens övergång enligt köplagen

Risken går enligt huvudregeln i 12 § KöpL över på köparen när varan avlämnas. Vid hämtningsköp avlämnas varan enligt 6 § (här) när den avhämtas där varan hålls tillgänglig, ex. på säljarens affärsställe. Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning.

Skall varan istället transporteras till köparen inom en och samma ort sker avlämnandet enligt 7 § när varan överlämnas till köparen (se här). Om varan i annat fall skall transporteras till köparen, ex. vid transport mellan olika delar av landet, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten sker dock avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

Risken går enligt 14 § aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen (se här). Kravet är i regel uppfyllt när det rör sig om en försäljning av en specifik vara men köpa av ex. en viss mängd olja innebär att andelen måste ha avskilts.

Avlämnas varan inte i rätt tid och detta beror på köparen går enligt 13 § andra stycket risken över på köparen när säljaren har gjort vad som kan krävas av honom eller henne för att avlämnandet skall kunna ske (se här). Denna regel finns för att hindra köparen från att fördröja riskövergången genom att själv inte fullgöra sin förpliktelse att hämta eller ta emot varan.

Man bör vara medveten om att regleringen enligt köplagen endast gäller i den mån inget annat avtalats. Man kan alltså avtala med sin motpart om att ex. riskens övergång ska ske vid en annan tidpunkt än som framgår av lag. Det är därför viktigt att ha klart för sig vad man faktiskt kommit överens om eller vad som blir konsekvensen av inte avtala om en specifik fråga.

Riskens övergång enligt konsumentköplagen

Risken för varan går även i konsumentköp över på köparen när varan avlämnas, se 8 § KköpL (här).

Varan är enligt 6 § (här) avlämnad när den har kommit i köparens besittning. Detta innebär vid hämtningsköp att varan är avlämnad när köparen tagit hand om varan. Vid transportköp anses varan avlämnad antingen när köparen tagit hand om den eller om varan på annat sätt överlämnats till denne, ex. genom att den lagts i köparens brevlåda. Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, bär köparen enligt 8 § risken för varan till dess att varan lämnas tillbaka.

Även i konsumentköp får parterna avtala sinsemellan, men villkoren får inte vara mindre fördelaktiga för konsumenten än vad som föreskrivs i lag, se 3 § (här).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89649)