Retroaktiv lönefordran

FRÅGA
Lön retroaktivt.Så jag har nu jobbat åt ett företag i ca 2 år som timanställd, under den senaste tiden har jag upptäckt ett par fel som har gjorts i mitt anställningsavtal där den stora frågan så är:Jag är klassad som "klass 2: Yrkesarbetare" men efter lite efterforskning så borde jag vara "klass 1: kvalificerad yrkesarbetare" (6+ års erfarenhet) och borde då ha en högre lön, jag har varit och fått de ändrat så jag nu tjänar rätt men eftersom att jag haft den erfarenheten redan från dag 1 på den hör arbetsplatsen, går det på någotvis kräva lönetappet jag har haft under de här 2 åren retroaktivt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal eller inte. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal så kan det få lite andra rättsverkningar och du kan få hjälp på ett annat sätt än om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal. Oftast brukar de grundläggande reglerna om lön och lönebildning återfinnas i förbundsavtalen, dvs kollektivavtal som har slutits på hög nivå. Avtalen innehåller en närmast heltäckande reglering av förekommande lönefrågor. Genom dessa garanteras man ofta en viss minimilön. De lönevillkoren du nämner är troligtvis inte reglerade i ett sådant kollektivavtal utan i så fall i ett lokalt kollektivavtal som din arbetsgivare med en arbetstagarorganisation (facket) har slutit med varandra efter förhandling. Inom den privata sektorn ger de flesta avtalen stor frihet för de lokala parterna att överenskomma om såväl löneutrymmets storlek.

Varje arbetstagare har ett löneskydd. Det uttrycket syftar till att säkerställa att intjänad lön kommer arbetstagaren tillgodo. Om arbetsgivaren inte betalar ut rätt lön kan denne drabbas av olika påföljder. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan genom att bryta mot kollektivatalet åläggas att betala allmänt skadestånd enligt 54-55 §§ MBL.

Går det på någotvis kräva lönetappet jag har haft under de här 2 åren retroaktivt?

I arbetsrätten gäller generellt en preskriptionstid på 10 år för lönefordringar enligt 2 § preskriptionslagen, detta med undantag för semesterlön och semesterersättning som omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen. För löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler (se 64-66 §§ MBL).

Så då är frågan om lönen är kollektivavtalsgrundad, och därmed är kopplat till reglerna i MBL. Då gäller att du ska ta kontakt med din arbetstagarorganisation (facket) så att de kan påkalla förhandling senast fyra månader efter att det kommit till din kännedom och senast inom två år ifrån det att omständigheten har inträffat, vilket betyder att arbetsgivarens ansvar bara går två år bakåt i tiden vad gäller den kollektivavtalsgrundande delen. Du som enskild arbetstagare kan inte väcka talan enligt MBL:s regler utan du måste ta hjälp av ditt fackförbund.

Står inget annat i kollektivavtal eller personligt anställningsavtal (vilket jag inte vet om det gör) så är det tio års preskription som är huvudregeln. Börja med att framställa krav mot din arbetsgivare. Annars kontaktar du eventuellt fackförbund. De kan då hjälpa dig att driva in din fordran. Om de inte vill hjälpa dig kan vi hjälpa dig att skicka en lönefodran till din gamla arbetsgivare. Du kan antingen nå oss här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?