Resning i tvistemål

2015-11-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Hur lång tid har man på sig att begära resning i tvistemål gällande bodelning efter att beslut vunnit laga kraft?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

I ett initialt skede vill jag framhålla att resning i tvistemål endast beviljas såvida någon av följande punkter är fullgjorda (jfr 58 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)):

1. om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång;
2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången;
3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång;
4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

Om det finns fog att åberopa pt. 1-3 ska ansökan om resning, enligt 58 kap. 4 § RB, göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om förhållandet som motiverar resning. Om ni i annat fall åberopar pt. 4 ska ansökan om resning ske inom sex månader från det att domen vunnit laga kraft enligt förevarande lagrum.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?
2020-09-18 Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?

Alla besvarade frågor (84164)