Möjligheter till resning brottmål

2015-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad finns det för möjligheter att begära resning i en tingsrättsdom? Jag var ung när domen kom (19 år) och vågade inte överklaga. Min advokat gav mig heller ingen hjälp och det är nu när jag är 23 som jag inser vad en dom ger mig för komplikationer.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag förmodar av din fråga att den dom undrar över är en dom i brottmål som avgjorts i tingsrätten.

Reglerna om resning hittar du i 58 kap. i rättegångsbalken (RB). Reglerna hittar du (här).

Eftersom domen kom för 4 år sedan har överklagandetiden passerat, och domen kan därför inte längre överklagas enligt 51 kap 1 § RB.. De enda alternativ som återstår är då de särskilda rättsmedlen, det vill säga resning och återställande av försutten tid.

Eftersom ingenting i din fråga tyder på att några processuella fel har begåtts i samband med själva rättegången och domstolsprocessen,, så bortser jag från reglerna om så kallad domvilla i mitt fortsatta svar. Dom reglerna återfinns annars i 59 kap i RB.

Över till reglerna om resning.

Din fråga rör reglerna om resning till förmån för den tilltalade, alltså möjligheterna att få domen ändrad till något mer positivt för dig.

Resning till förmån för den tilltalade regleras i 58 kap 2 § RB. Vilka grunder som möjliggör resning till förmån för den tilltalade listas direkt i paragrafen och jag tänkte här gå igenom var och en av punkterna som anger möjligheterna till resning och förklara och exemplifiera vad de innebär.

1p. Om en domare, åklagare eller annan anställd har gjort sig skyldig till något brott eller tjänstefel eller annat brott som gör att de påverkar målet de utreder negativt eller påverkar ombud och försvarare negativt så kan resning beviljas.

2p. Om en domare eller åklagare varit jävig, det vill säga varit släkt med exv den du påstod ha utsatt för brott (den målsägande), eller varit släkt med dig eller på annat sätt varit släkt eller haft en nära relation till någon som förekommer i målet som kan ha påverkat deras opartiskhet i målet så kan det utgöra en grund för resning.

3p. Om det framkommit att skriftliga bevis som använts emot dig varit falska och det påverkat målets utgång eller om vittne, sakkunnig eller tolk har avgett falska uppgifter som påverkat målets utgång så utgör det också grund för resning.

4p. Om det finns omständigheter eller bevis som inte tidigare tagits upp, och om det tagits upp från början skulle ha lett till att den tilltalade frikändes eller att straffet blivit mildare så finns grund för resning.

En annan möjlighet till resning enligt 4p. är om det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott man dömts för. För detta krävs i princip att det rör sig om ett grovt brott. För att exemplifiera vad det skulle kunna röra sig om så finns det ett gammalt rättsfall som till viss del kan illustrera vad som kan avses med regeln. I rättsfallet NJA 1953 s 309 så hade den som ansökte om resning dömts för medhjälp till annans rattfylleri, men när den som dömts för själva rattfylleriet överklagade sin dom och sedan frikändes efter att ny bevisning framkommit så beviljades han som dömts för medhjälp till rattfylleri resning med hänvisning till att han som dömts för själva rattfylleriet hade friats.

5p. En ytterligare grund som möjliggör resning är om domstolen dömt i uppenbart strid mot lagen.

Det krävs alltså att någon av omständigheterna som finns i de fyra olika punkterna är uppfyllda för att det ska finnas möjlighet att få en resningsansökan beviljad. Att man som du beskriver inte vågat överklaga och inte känner att man fått den hjälp man hade behövt för att kunna överklaga domen är dessvärre inte någonting som utgör någon grund för resning.

Återställande av försutten tid (att ett försent överklagande kan ursäktas av särskilda skäl) är inte heller aktuellt då 4 år passerat från det att domen meddelades. Enligt reglerna om återställande av försutten tid så kan det endast göras inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut, detta framgår av 58 kap 12 § RB.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1061)
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

Alla besvarade frågor (84224)