Repigt soffbord - fel i vara?

2019-12-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag hittade en kvinna genom instagram som tillverkade möbler, bland annat soffbord. Kvinnan har, tillsammans med en snickare, ett företag där man kan beställa möbler. Jag beställde ett bord, som från början inte skulle kosta så mycket som det gjorde tillslut (8500kr). Bordet levererades i fredags. Några timmar senare märker jag att bordet är alldeles repigt. Jag skriver till säljaren ang detta och hon svarar att det är en superkänslig yta. Det har aldrig framkommit tidigare. Jag skickade även bilder där man tydligt såg reporna. Jag frågar om jag kan reklamera bordet men får inget svar. Nu till min fråga, vad har jag rätt till?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare (företag) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL)

Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare på distans regleras i Distansavtalslagen (DAvtL)

Vad gäller vid fel på varan?
För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Det föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?
Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Möjlighet att ångra köpet?
När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc. Detta innebär att innan köpet ingås ska bland annat priset för varan tydligt framgå och det ska inte uppkomma oväntade kostnader, 2 kap. 2 § DAvtL.

Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.

Vad gäller i ditt fall?
I ditt fall har jag förstått att du har beställt ett bord på internet men som vid leverans har visat sig vara dyrare än angivet vid beställningen och även att bordet inte har hållit den standard som förväntades. I detta fall framgår det i lag att innan ingående av avtal ska priset för varan framgå tydligt. I priset ska även tillkommande avgifter, skatter anges och om dessa inte kan anges måste näringsidkaren visa hur priset beräknas. Gällande att bordet inte har hållit den standard som förväntades vid leveransen kan utgöra ett fel i varan, eftersom säljaren inte meddelat dig om att det är väldigt känslig yta och att du som konsument har med fog förväntat dig att bordet ska hålla en god standard. I min mening är priset en indikator på hur god standard bordet ska ha, och i detta fall bedömer jag utifrån omständigheterna att detta ett fel som bör reklameras. Det finns även möjlighet att ångra köpet eftersom bordet är köpt över distans (internet), däremot förutsätts det att det inte är ett specialtillverkat bord utifrån dina önskemål med en personlig prägel och även att det inte har gått längre än 14 dagar sen du som konsument fick bordet i din besittning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (971)
2020-04-01 Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?
2020-03-31 Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?
2020-03-31 Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?
2020-03-31 Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (78646)