Reklamationstid - Bilköp?

Hej

Jag köpte en beg. BMW för 190.000 på en VW firma. Den skulle enligt annonsen ha dieselvärmare och det stoppade då säljaren in en sån efter att vi klagat/reklamerat detta. Vi märker att brånslemätaren på bilen inte visar rätt alla gånger vi tankar efter detta ingrepp men tänker inte så himla mycket på detta första tiden. Köpet gjordes i oktober 19 och nu har vi verkligen märkt att det fel på själva bränslemätaren vilket då även gör att hela datasystemet påverkas. Vi har reklamerat detta till försäljaren vilken hävdar att garantin redan gått ut (3 månader). Då vi anser att detta fel har funnits sedan vi köpte bilen men säljaren på detta stora bilföretag säger att det är ord mot ord och inte något väsentligt fel. Vad säger lagen? Är det inte 2 år som vi har på oss? Enligt BMW som vi pratat med så uppstod detta troligen när värmaren sattes dit men de kan inte svara på det innan de undersökt bilen. (Dyrt)

Hur lång tid har man på sig att reklamera såna här diffusa men dock stora fel när man handlar från stora bilföretag? Vore tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt korta svar på din fråga är att som konsument ska man reklamera upptäckta fel inom skälig tid, och en reklamation som inkommer inom två månader från att felet upptäcktes ska alltid anses vara inom skälig tid. Reklamationsrätten går förlorad tre år efter köpet, vilket innebär att köparen inte kan göra gällande att fel föreligger efter tre år om inte varan täcks av garanti eller liknande utfästelse.

Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL).

Vad gäller vid fel i vara?

För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?

Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)

Vad gäller i ditt fall?

Utifrån omständigheterna du angett i frågan är min bedömning att om ni upptäckte felet tidigare än för två månader sedan kan detta innebära att reklamationen per automatik inte anses inkommen inom skälig tid, därmed måste man göra en bedömning i det enskilda fallet för att se om reklamationen inkommit inom rätt tid. I övrigt är bilen köpt i oktober 2019 vilket innebär att ni har rätt att reklamera fel fram till och med oktober 2022.

Gällande försäljaren som hävdar att det är ord mot ord gäller följande: Om ni har reklamerat felet innan april 2020 innebär detta att det inte kan vara ord mot ord eftersom fel som visar sig inom 6 månader ska alltid anses vara ursprungliga fel. Om felet är reklamerat 6 månader efter köpet innebär det att köparen måste kunna bevisa att felet fanns redan vid köpet, däremot är kraven för att bevisa detta lågt ställda.

Mitt råd till dig är att i första hand försöka komma överens med försäljaren och göra gällande att ni reklamerar felet och att ni fortfarande har reklamationsrätt fram till oktober 2022, samt att (om ni reklamerat felet innan april 2022) påpeka att ord mot ord inte gäller vid fel som visar sig inom 6 månader. Om firman fortfarande står fast är det därefter möjligt att kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att avgöra tvisten.

Mitt råd i andra hand att anlita en av våra jurister för att avgöra målet hos en domstol. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”