Reklamationsfristens startpunkt då omleverans skett

2015-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en iPad 2012. Efter 2 år, 2014, slutade den fungera och jag hävdade reklamationsrätt och fick en ny. Nu har det gått ca 18 månader efter omleverans och den nya produkten har slutat fungera. Kan jag hävda reklamationsrätt på den nya produkten (18 mån gammal) trots att den ursprungliga leveransen skedde för ca 3,5 år sedan?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


I de fall ett fel avhjälpts genom omleverans löper en ny treårsfrist från avlämnandet av den felfria varan eftersom säljaren först därefter kan anses ha fullföljt sin del av avtalet (se Herre, Konsumentköplagen (31/10 2015 Zeteo), kommentaren till 23 § 3 st. avsnitt 8.3.8 Treårsregeln). I förevarande fall har treårsfristen därför ej passerats. Hur det förhåller sig med övriga frister kan emellertid inte utläsas av informationen (se 23 § 1 och 2 st. konsumentköplagen). Vidare bör noteras att bevisbördan ifråga om felets ursprunglighet övergår på köparen sedan sex månader förflutit från fristens startpunkt samt att någon treårsfrist ej gäller i de fall säljarens agerande stått i strid mot tro och heder eller varan medför påtaglig fara för liv och hälsa alternativt sålts i strid mot försäljningsförbud (se 18, 20 a och 24 §§ konsumentköplagen).
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1096)
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

Alla besvarade frågor (86476)