Reklamation av köp med handpenning

2017-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min make och jag har beställt en vara för totalt 191884kr. Vi har betalt handpenning med 38377kr. Kvar att betala 153507 kr som ska betalas nu.Men min make dog hastigt för 10 dagar sedan och hela den ekonomiska situationen har totalt förändrats. Vilken möjlighet har jag att häva köpet?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Du anger inte om ni har köpt varan i egenskap av konsumenter eller inte men jag antar att ni har köpt någon slags beställingsvara som konsumenter och att ni i samband med detta har anlagt handpenning. I detta fall är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig.

Som konsument har du enligt 37§ KKöpL, rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats. Om du avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning av dig. Säljaren har i stället, enligt 41§ rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet, dvs. för att ingå och fullgöra avtalet etc.

Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare i enlighet med vad som nyss redogjorts för. I det här fallet är den här förutbestämma ersättningen en handpenning på 38377 kr.

Av förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 154) framgår att det är säljaren som har bevisbördan för att han haft de kostnader och andra förluster som han begär ersättning för med anledning av avbeställningen. Allmänna reklamationsnämnden dömde 2008 i ett fall rörande en inställd bilaffär till köparens fördel, se ARN 2008-1346. I det fallet hade inte bolaget inte visat att bolaget haft några kostnader av de slag som nämnts. Bolaget har därför inte rätt till någon ersättning för kostnader som de krävde, ej heller rätten att behålla handpenningen på 5000 kr eftersom de inte kunnat uppvisa ett skriftligt köpeavtal där handpenningen specificerats. Bilbolaget fick istället med stöd av 41§ om ersättning för "förlust i övrigt" 2500 i ersättning av köparen för att ersättningskompensera förlust som säljaren gjorde till följd av att affären inte kommer till stånd. Säljaren har i sådant fall bevisbördan för förlustens storlek.

Du skriver inte vilken slags vara det är fråga om eller om ni skrivit ett skriftligt köpeavtal mellan er där handpenningen specificerats därför är det svårt att ge någon detaljerad rådgivning.

Sammanfattningsvis kan du häva köpa innan varan har levererats men du riskerar att förlora handpenningen. Utgången i ditt fall beror på om du ingått ett skriftligt avtal med säljaren angående handpenningen och vad som står i det avtalet i övrigt. Om det skett kan säljaren behålla din handpenning med stöd av 37§. Om inget avtal ingåtts är det upp till säljaren att bevisa att han lidit förlust då han inte kunnat sälja varan då det varit reserverad för försäljning till dig så att säga. Hur stor den summan ska vara är upp till säljaren att bevisa, dvs. hur stor hans förlust kan ha varit. Detta sker med stöd av 41§.

Om du behöver hjälp att tolka köpeavtalet rekommenderar jag att du anlitar en jurist. Om du vill anlita någon av våra jurister är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Du kan även få viss hjälp av Allmänna reklamationsnämnden. Arn.se

Förhoppningsvis kan svaret hjälpa dig vidare.

Vänligen

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97608)