Registrering och gallring av förundersökning

2017-10-31 i Förundersökning
FRÅGA
Under hur lång tid lagras ett förundersökningsprotokoll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret blir olika beroende på om förundersökningen har lagt ned eller om det handlar om en pågående förundersökning. En förundersökning kan pågå så länge ett brott inte är preskriberat. I 35 kapitlet brottsbalken (BrB) framgår att olika preskriptionstider gäller för olika brott, vilket bestäms utifrån brottets straffskala. Exempelvis är preskriptionstiden för brottet stöld 5 år, 35 kap. 1 § 1 st. BrB (här).

Om en person anses som skäligen misstänkt för ett brott finns det en möjlighet för förundersökningsledaren att registrera uppgifter om den misstänkta i misstankeregistret. Om brott inte kan styrkas och den misstänkte visar sig vara oskyldig lagras inte informationen, den kan istället gallras enligt 13 § lag om misstankeregister eftersom skuldfrågan anses vara avgjord.

Uppgifterna från förundersökningsprotokollet kan tas bort exempelvis om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken, 13 § 1 st. 1 p (se nedan)

13 § En uppgift i registret skall gallras

1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,
2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller
4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95725)