Registrering och gallring av förundersökning

Under hur lång tid lagras ett förundersökningsprotokoll?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret blir olika beroende på om förundersökningen har lagt ned eller om det handlar om en pågående förundersökning. En förundersökning kan pågå så länge ett brott inte är preskriberat. I 35 kapitlet brottsbalken (BrB) framgår att olika preskriptionstider gäller för olika brott, vilket bestäms utifrån brottets straffskala. Exempelvis är preskriptionstiden för brottet stöld 5 år, 35 kap. 1 § 1 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1).

Om en person anses som skäligen misstänkt för ett brott finns det en möjlighet för förundersökningsledaren att registrera uppgifter om den misstänkta i misstankeregistret. Om brott inte kan styrkas och den misstänkte visar sig vara oskyldig lagras inte informationen, den kan istället gallras enligt 13 § lag om misstankeregister eftersom skuldfrågan anses vara avgjord.

Uppgifterna från förundersökningsprotokollet kan tas bort exempelvis om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken, 13 § 1 st. 1 p (se nedan)

13 § En uppgift i registret skall gallras

1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,
2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller
4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo