Rättigheter vid felaktig objektsbeskrivning

2018-10-09 i Köplagen
FRÅGA
Om en mäklare skriftligen uppgivit felaktiga uppgifter om ett objekt, vilka juridiska rättigheter har jag som köpare i efterhand?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du har för rättigheter i det fall att att mäklare angett felaktiga uppgifter i samband med köp av ett objekt. Det framgår inte av din fråga vad det är för typ av objekt som avses, jag kommer i mitt svar utgå från att det rör sig om en bostadsrätt.

Vilken lag är tillämplig?

Eftersom att köp av bostadsrätter räknas som köp lös egendom bli köplagen (KöpL) tillämplig. Mäklarens ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen. Jag börjar med att resonera kring mäklarens eventuella ansvar.

Fastighetsmäklarlagen

En mäklare ska enligt 8 § fastighetsmäklarlagen utföra sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med god mäklarsed. Detta är uttryck för en omsorgsplikt innebärande att mäklaren ska ta till vara både köparens och säljarens intresse. Mäklaren ska enligt 16 § fastighetsmäklarlagen verka för att säljaren ska överlämna de uppgifter om en fastighet som köparen kan tänkas ha intresse av. De uppgifter säljaren sedan överlämnar ska mäklaren sammanställa i en objektsbeskrivning (18 § fastighetsmäklarlagen).

Om mäklaren åsidosätter sina skyldigheter enligt de bestämmelser som redogjorts för ovan kan han bli skyldig att ersätta den skada som köparen eller säljaren lider till följd av detta (25 § fastighetsmäklarlagen). Att det är fel i objektsbeskrivningen betyder dock inte att mäklaren automatiskt blir skadeståndsskyldig. Mäklaren måste ha åsidosatt sina uppgifter av oaktsamhet eller med uppsåt. Om mäklaren följt god mäklarsed och uppmanat säljaren att lämna relevant information om ett objekt och säljaren trots detta lämnat felaktig information som mäklaren sedan sammanställt till en objektsbeskrivning blir mäklaren inte skadeståndsskyldig såvida inte mäklaren borde ha insett att säljaren skulle lämna oriktiga uppgifter.

Köplagen

Om säljaren lämnat sådana felaktiga uppgifter om en vara som kan tänka påverka köparens beslut är den enligt 18 § köpL att betrakta som felaktig. Resultatet av att varan är att anse som felaktig är att de påföljder som räknas upp i 30 § köpL kan göras gällande. Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd. De påföljder som av praktiska skäl är mest användbara vid köp av en bostadsrätt är prisavdrag och hävning. Hävning som påföljd kan bara användas om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta (39 § köpL).

Värt att nämna i sammanhanget är att köparen måste reklamera varan inom skälig tid för att ha rätt att åberopa felet (32 § köpL).

Bedömningen i ditt fall

Eftersom att det inte inte framkommer så mycket information i din fråga är det svårt att uttala sig om mäklaren skött sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Om vi utgår från att mäklaren inte misskött sitt uppdrag är det ingen idé att rikta något skadeståndsanspråk mot honom. Eventuella anspråk bör istället riktas mot säljaren. Som redogjorts för ovan är de mest praktiska påföljderna du kan göra gällande prisavdrag samt hävning. Vill åter påminna om att du inte ska dröja för länge med reklamation om du vill försöka göra en påföljd gällande. Om säljaren vägrar gå med på dina krav kan det bli aktuellt att gå vidare rättsligt, om det går så långt rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82574)