Rättigheter när en soffa levereras med fel

2019-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag och min make beställde en soffa för 24 559 kr från ett företag och betalade en handpenning på 5000 kr. Soffan skulle levereras inom 11 veckor, innan eller under 23 oktober men leveransen skedde 12 november. Företaget meddelade oss den 28 augusti att en leveransförsening skulle ske och levereras den andra november vilket den ändå inte gjorde. Företaget har blivit meddelade om att leveransen på varan inte var korrekt men inget mer har hänt. Företaget hävdar att våra krav är oklara och att vi gjort en tyst accept då vi inte protesterat mot de. När soffan väl kom fram så var divanen på fel sida men enligt säljaren var den beställd enligt våra önskemål. Leverantören sa även till säljaren att han tyckte att soffan passade perfekt i rummet. Har vi rätt till nått slags skadestånd eller ersättning då varan både var felaktig och försenad och är vi skyldiga att göra något?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som konsument har för rättigheter när en soffa du köpt levererats för sent och dessutom inte överensstämmer med vad du beställde.

Vad säger lagen?

Köp mellan privatpersoner (konsumenter) och företag regleras framförallt i konsumentköplagen (KKöpL). Lagen är indispositiv till konsumentens fördel vilket innebär att man inte genom till exempel köpeavtal kan avtala fram sämre villkor för konsumenten än vad som står i lagen. Detta framgår av 3 § KKöpL. Lagen innehåller ett antal bestämmelser som klargör vad konsumentens rättigheter är i det fall att den beställda varan skulle levereras för sent eller om varan är behäftad med fel. Jag börjar med att gå igenom konsumentens rättigheter vid för sen leverans och går sedan igenom rättigheterna när en levererad vara är felaktig.

När varan levereras för sent

Av 9 § KKöpL framgår att en vara anses för sent levererad om den inte levereras inom den tid som framgår av avtalet och detta inte beror på köparen. Påföljder som köparen kan ta till när det föreligger dröjsmål räknas upp i 10 § KKöpL och är följande; krav på fullgörande, hävning samt skadestånd. I ditt fall torde det framförallt vara hävning och skadestånd som kan komma att bli aktuellt.

Rätt att häva köpet föreligger enligt 13 § KKöpL om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående meddelat säljaren att han måste ha varan inom viss tid och att detta är avgörande för om avtalet ska ingås. Köparen kan även föreslå en tilläggstid som säljaren har på sig att prestera sin del av avtalet, om tilläggstiden inte är oskäligt kort leder en försening som överskrider tilläggstiden till att köparen får rätt att häva köpet. I detta fall har säljaren föreslagit en tilläggstid från 23 oktober till 2a november vilket ni antagligen i vart fall genom en tyst accept godtagit, säljaren har dock inte levererat under denna tilläggstid vilket antagligen är att se som en grund för hävning.

Skadestånd enligt 14 § KKöpL utgår till köpare för både direkta och indirekta skador. Ett exempel på vad som kan räknas som skada är om köparen på grund av dröjsmålet fått någon utgift som han inte skulle haft om varan levererats i tid.

När varan är felaktig

Enligt 16 § KKöpL ska en vara stämma överens med vad som följer av avtalet. Om den avviker från vad som följer av avtalet är varan att anse som felaktig. Påföljder som köparen kan göra gällande för fel i varan räknas upp i 22 § KKöpL och är följande; avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. Enligt 25 § KKöpL kan en köpare även hålla inne betalning för varan motsvarande vad det kostar att avhjälpa felet.

Avhjälpning om omleverans kan enligt 26 § KKöpL krävas av köparen om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Även om köparen skulle kräva annan påföljd än dessa kan säljaren välja att avhjälpa felet eller företa omleverans om detta sker inom skälig tid och inte medför oskäliga kostnader för köparen.

Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan köparen vara berättigad till prisavdrag som motsvarar felet på varan. (28 § KKöpL)

Om felet är av väsentlig betydelse för köparen kan denne häva köpet (29 § KKöpL). Detta är en bedömning som får göras i varje enskilt fall.

Skadestånd utgår enligt 30 § KKöpL för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att oförmågan att avlämna en felfri vara beror på en omständighet utanför hans kontroll som han inte kunde ha förväntats räkna med vid köpet. I 31-33 §§ KKöpL finns bestämmelser som går in på vilka typer av skada som man får ersättning för, det gäller bland annat inkomstförluster och utgifter som köparen fått ta på sig på grund av felet.

För att få göra sina rättigheter enligt konsumentköplagen gällande är det viktigt att man reklamerar köpet till säljaren enligt 23 § KKöpL. Reklamation ska göras inom skälig tid från det att köparen upptäckt felet, en reklamation inom två månader från att man upptäckt felet anses alltid vara inom skälig tid. Fel får reklameras inom tre år från det att köparen fått tillgång till varan, tiden kan förlängas av garantier eller liknande utfästelser från säljarens sida.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom du inte hävde köpet när leveransen försenades utan istället väntade på leverans når du antagligen större framgång genom att invända mot felet på soffan, nämligen den felaktigt placerade divanen. Detta torde vara att betrakta som ett fel i konsumentköplagens mening eftersom att det av er information verkar som att du beställt en soffa som enligt avtalet skulle ha divanen placerad på en annan sida än vad den var på soffan som du faktiskt fick. Soffan stämmer således inte överens med vad som följde av avtalet.

Det framgår av din fråga att du meddelat säljaren om felet men att de menar att du inte preciserat kraven tillräckligt. Om meddelandet var en reklamation och om denna reklamation skedde inom den tidsgräns som ställs upp i 23 § KKöpL (två månader) finns det goda möjligheter att du kan göra påföljderna som jag redogjort för ovan gällande mot säljaren. Om säljaren vägrar gå dina krav till mötes kan du vända dig till konsumentombudsmannen som hjälper privatpersoner i den här typen av rättstvister mot företag. Konsumentombudsmannen kan förelägga företag att rätta sig efter lagen och kan också dra företagen inför domstol.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (888)
2019-09-21 Måste jag ha kvar originalförpackningen för att få reklamera ett köp?
2019-09-18 Har kunden rätt att häva köpet efter att vi reparerat varan två gånger?
2019-09-14 Har jag rätt till hävning enligt konsumentköplagen om en häst jag har köpt är mindre värd än vad jag trodde?
2019-09-14 Consumer purchase - breach of contract and what you are entiteld to?

Alla besvarade frågor (72930)