Rättigheter när dator beslagtagits

2016-10-02 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Lawline! Min privata dator som jag även använder i jobbet har blivit beslagtagen av polisen med en del av mitt arbete på den som jag iom det förlorat. Enligt ansvarig hos polisen så kommer jag inte få tillbaka datorn på ett par veckor/månader vilket kommer bli ett problem för mig i jobbet. Vilka rättigheter och möjligheter har jag i den här situationen? Tacksam för svar och alternativ till lösningar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 27 kap. rättegångsbalken (här) regleras när och hur egendom får tas i beslag. Av 27 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att egendom kan tas i beslag av tre olika skäl: (1) Om den skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, (2) om den skäligen kan antas vara avhänd någon genom brott eller (3) om den skäligen kan antas vara förverkad på grund av brott. I tredje stycket i samma paragraf framgår att det alltid ska råda proportionalitet när ett beslag sker, det vill säga att beslagets syfte måste överväga de motstående intressen som finns och det intrång som beslaget innebär.

Beslut om beslag kan enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken fattas av åklagare eller förundersökningsledare, men kan även enligt enligt 27 kap. 5 § rättegångsbalken prövas av tingsrätten på yrkande av åklagare eller förundersökningsledare. Om beslaget har beslutats av åklagaren eller förundersökningsledaren utan tingsrättens inblandning, kan du enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken begära att rätten ska pröva beslaget. Rätten ska då så snart som möjligt hålla en förhandling där du får möjlighet att framföra dina argument varför beslaget ska hävas. Du kan då argumentera för att beslaget innebär ett alldeles för stort men för dig, till exempel eftersom du inte kan utföra ditt arbete som vanligt utan datorn. Det bör dock nämnas att det är relativt ovanligt att beslag hävs på grund av bristande proportionalitet. Många gånger väger syftet med beslaget mycket tungt. Kanske kan du även argumentera för att det överhuvudtaget saknas skäl att beslagta datorn, men eftersom jag inte vet något om skälen bakom beslaget kan jag inte uttala mig om sannolikheten att du vinner framgång med en sådan argumentation.

Om rätten beslutar om beslag eller fastställer ett redan verkställt beslag, ska den enligt 27 kap. 7 § rättegångsbalken sätta ut den tid inom vilken åtal ska väckas. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt, men kan vid behov förlängas. Denna tid ger dig en uppfattning om hur länge du kan behöva vara utan datorn eftersom beslaget kan hävas efter åklagaren beslutat att inte väcka åtal, eller efter att ett väckt åtal har prövats av rätten och rätten inte har beslutat att förklara datorn förverkad.

Tingsrättens beslut i beslagsfrågan kan överklagas till hovrätten. En skriftlig begäran om överklagande måste i så fall enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken (här) lämnas in till tingsrätten inom tre veckor från att beslutet meddelades. Du behöver inte prövningstillstånd för att få frågan prövad av hovrätten.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få beslaget prövat av tingsrätten, om det inte redan har skett. Tingsrätten ska då hålla en förhandling där du får möjlighet att argumentera för att beslaget ska hävas. Om rätten fastställer beslaget ska den meddela inom vilken tid åtal ska väckas, vilket ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. I så fall kan du även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du nu har en bättre uppfattning om vilka medel som står dig till buds.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?