Rättigheter för en tilltalad i en rättsprocess

2020-11-18 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Vilka rättigheter har en tilltalad/gärningsman i rättsprocesser, och vad kan han göra och inte göra för att påverka resultatet? Mvh.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som tilltalad aktualiseras en mängd olika rättigheter i en rättsprocess. Nu förutsätter jag att frågan berör processen som sådan, dvs. både förundersökningen och själva rättegången. I och med att frågan är bred kan dessa rättigheter komma att bli aktuella:

Rätten till "fair trial" enligt art 6 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En tilltalad har i rättsprocessen rätt till en rättvis rättegång. I denna bestämmelse innefattas mycket (allt kan inte lyftas i denna fråga), men ett exempel är att åklagaren och domstolen ska förhålla sig objektiva och bekata det som både kan vara till fördel och nackdel för den tilltalade. Rätten att förbli tyst (enligt Europadomstolens praxis). Du kan under en förundersökning välja att förbli tyst och även i huvudförhandlingen. Enligt huvudregeln får inte domstolen tillmäta tystnaden högt bevisvärde (undantag kan föreligga om domstolen förlägger den tilltalade en förklaringsbörda, men detta är även omdiskuterat i juridisk doktrin). Att välja att vara tyst kan vara strategiskt. Det beror på att en tilltalad inte har en direkt insyn i allt förundersökningsmaterial. Det tar oss in på en ytterligare rättighet som en tilltalad har vilket är:Den misstänkte har rätt till insyn i förundersökningen enligt Rättegångsbalken (RB) 23:18 a och 24:9 a. Förundesöknignsledaren kan begränsa en tilltalads insyn i förundersökningen om det är till men för utredningen. För att följa upp strategin att förbli tyst (OBS: under förundersökningen) kan anses vara strategiskt eftersom att det först är vid huvudförhandlingen i rättegången som den tilltalade får se "alla kort på bordet". Det är dock inte alltid smart att förbli tyst, utan det bästa är att kolla med en advokat om vad just den specifika frågan rör. En annan viktig rättighet är rätten att bli underrättad om misstanken för ett brott enligt RB 23:18. Ytterligare rättigheter kan vara: Rätt till försvarare (RB 21:3 a /RB 23:5). Rätt till tolk (RB 5:6 + RB 23:16 st.2)Rätt till översättning (RB 33:9 + RB 23:16 st. 2). Rätt att begära utredningsåtgärder (RB 23:18 b). Rätt till närvaro vid förhör (RB 23:10).Rätt till information om rättigheter (Fuk 12 §).

Domstolen är den som dömer. Domstolen får även värdera bevisningen som läggs fram fritt enligt RB 35:1. Därmed finns det inga garantier eller något generellt svar på hur olika ageranden kan leda till påverkan på utgången av målet. Mitt råd är att rådfråga en advokat eller jurist kring specifika strategier och rättigheter (kopplade till din specifika fråga).

Hälsningar,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?