Rättigheter för arrendator

2019-02-19 i Arrende
FRÅGA
Vilka rättigheter har jag som arranderar? Min arrendator vill förbjuda mig att ha en pergola på altanen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jord kan upplåtas som jordbruks, bostads, anläggnings eller lägenhetsarrende.

Det som är avgörande för vilket arrendeslag upplåtelsen ska räknas till är hur själva jorden ska användas. Reglerna om arrende är tvingande till förmån för arrendatorn, om ej annat anges i lagtexten enligt 8 kap. 2 § 1 st. jordabalken (JB).

Allmänt om arrende återfinns i 8 kap. JB, jordbruksarrende regleras i 9 kap. JB, bostadsarrende i 10 kap. JB och anläggningsarrende i 11 kap. JB. Med andra ord finns det lite olika bestämmelser beroende på vilken typ av arrende det i det här fallet rör sig om. Jag tycker nog dock att det låter som att det rör sig om ett bostadsarrende. Bostadsarrende föreligger då det väsentliga med upplåtelsen är att arrendatorn har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla ett bostadshus, som ska användas som bostad för arrendatorn (och hans närstående) enligt 10 kap. 1 § JB. Ett vanligt förekommande exempel är bland annat sommarstugor på annans mark.

I ditt fall skulle det dock lika gärna kunna röra sig om till exempel ett gårdsarrende (typ av jordbruksarrende). Jordbruksarrende föreligger då jord upplåts till brukande enligt 9 kap. 1 § JB. Ingår även bostad för arrendatorn i upplåtelsen brukar man då tala om gårdsarrende, medan övriga jordbruksarrenden kallas sidoarrenden.

Av 8 kap. 3 § JB följer att avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende ska upprättas skriftligen. I handlingen ska samtliga avtalsvillkor anges. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är därför utan verkan. Arrendatorn har skyldigheter som i grova drag stämmer överens med hyresgästens. Vid kontraktsbrott kan jordägaren häva avtalet, eftersom arrenderätten kan förverkas. Arrendatorn ska använda arrendestället för avtalat ändamål. Använder arrendatorn arrendestället på annat sätt, och om han inte vidtar rättelse, är arrenderätten förverkad enligt 8 kap. 23 § 1 st. 3 p. JB. Detsamma gäller om arrendatorn avviker från avtalad odlingsplan eller hävd. Vidtar arrendatorn rättelse innan jordägaren sagt upp avtalet är arrenderätten inte längre förverkad enligt 8 kap. 24 § JB.

Det är viktigt att ni i avtalet har med villkor som är tydliga för er båda, så att ni vet vad som gäller och att du som arrendator vet för vilket ändamål du använder tomten. Det kommer i allmänhet an på parterna själva att avtala om viss standard, t.ex. viss jordmån eller vissa grundförhållanden som ska föreligga. Med andra ord är det svårt att ge ett konkret svar på din fråga eftersom jag dels inte vet exakt vilken arrendetyp det rör sig om, och jag vet heller inte vad som står i ert upprättade avtal. Så mitt förslag är att du läser igenom ert avtal för att se vad som står där och under vilka förutsättningar du får arrendera marken.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)