FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/12/2015

Rattfylleri - Återfall


Hejsa.

Jeg blev stoppet 3 gang med 0.78 alcohol. 2 gang fik jeg 1 mdr fængelse, hvor meget kan jeg evt forvente nu?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

TBL 4 a § är den lagregel vari rattfylleri regleras. I den abstrakta straffskalan är minima böter och maxima fängelse i 6 månader.

Då jag inte vet andra omständigheter än att detta är ett fjärde återfall av samma brottstyp, blir min bedömning en mer generell beskrivning över hur domstolen går till väga när de väljer påföljd.

Domstolen börjar med att göra en straffvärdebedömning enligt BrB 29:1. Rätten bedömer brottets allvarlighet - Den fara och skada som gärningen inneburit, vad du som tilltalad insett samt dina motiv och avsikter. Domstolen tar även hänsyn till BrB 29:2-3 i vilka anges några förmildrande respektive försvårande omständigheter. I ditt fall har jag inte fått några sådana omständigheter att bedöma. I straffvärdebedömningen tar rätten sin utgångspunkt i böter och "klättrar sig sedan uppåt" i straffskalan beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Rätten går sedan över till att göra en straffmätning. Här tas hänsyn till s.k. billighetsskäl, vilka anges i BrB 29:5 och 7. T.ex. kan det vara om den tilltalade är under 21 år, om den tilltalade är mycket gammal eller har dålig hälsa (allvarlig sjukdom), om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada etcetera. Billighetsskälen kan leda till att straffvärdet reduceras.

Nästa steg för rätten är påföljdsval. I BrB 30:4 finns en presumtion mot att fängelse ska användas som påföljd. Denna presumtion kan dock brytas (d.v.s. fängelse är en lämplig påföljd) - För att bryta presumtionen tar rätten hänsyn till om det är ett högt straffvärde, om det är ett artbrott samt om det rör sig om återfall. I din situation har jag svårt att säga vad straffvärdet för gärningen skulle vara, då jag som tidigare nämnt inte känner till de enskilda omständigheterna. Det brukar dock hänvisas till den s.k. ettårspresumtionen - Om straffvärdet är högre än 1 år talar det för fängelse. Straffmaxima för rattfylleri är 6 månader (detta kan i vissa fall höjas). Ettårspresumtionen är inte tillämplig i ditt fall. Att förklara artbrottskonstruktionen är väldigt svårt och invecklat. Det finns ett antal brott som anses vara så pass "allvarliga ur allmännpreventiv synpunkt" att dessa bör föranleda fängelse. Grovt rattfylleri är ett sådant artbrott. I ditt fall rör det sig dock om rattfylleri, inte ett grovt brott. Det är möjligt att rätten tar viss hänsyn till artrekvisitet här. Det som mest bör läggas fokus vid är dock att detta är ett fjärde återfall i samma brottstyp. Detta kommer rätten att lägga vikt vid och det är möjligt att presumtionen mot fängelse bryts av denna anledning. Det finns då en möjlighet att vända tillbaka presumtionen med hjälp av billighetsskälen i BrB 29:5, men då jag inte vet om dessa är tillämpliga i ditt fall kan jag inte kommentera utfallet av detta.

Sammanfattningsvis är det inte osannolikt att påföljden för dig igen blir 1 månads fängelse, alternativt något högre eftersom det rör sig om återfall igen. Detta är min bedömning och p.g.a saknad insikt i det enskilda fallet kanske rätten dömer helt annorlunda.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo