Rätten till semesterlön som timanställd och hur man räknar ut semesterlönen?

FRÅGA
Semesterersättning för timanställdVi har en anställd som arbetar med timlön, han ska nu gå på semester i sommar och förutsätter att han har semesterlön.Min fråga är vilken ersättning ska han ha när han har semester?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen ge semesterersättning eller betala ut semesterlön. Jag kommer redogöra för de båda nedan samt hur man räknar ut semesterlönen med hjälp av sammalöneregeln och procentregeln.

Rätten till semester

Rätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). I 4 § SemL framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. Undantaget från denna regel är när anställningen påbörjats efter den 31 augusti under året, då har man rätt till 5 dagars semester. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till 25 arbetsdagar inte innebär 25 avlönade semesterdagar, utan enbart semesterdagar med ledighet från arbetsplatsen. Hur många avlönade semesterdagar man har rätt till beräknas enligt bestämmelserna i 7 § SemL och beror på hur stor omfattning som arbetstagaren har arbetat under hela året.

Semesterersättning

I 5 § SemL framgår det att anställningar som är tre månader eller kortare kan avtalas så semesterledighet inte ska läggas ut, dock har arbetstagaren alltid rätt till semesterersättning vid en sådan situation. Av 16 § 2 st. SemL framgår det att semesterersättning för arbetstagare som har en lön som inte är bestämd per vecka eller månad ska beräknas enligt 16 b § SemL.

Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen, 16 b och 28 §§ SemL. Denna betalas ofta ut varje månad i samband med löneutbetalningen, eller i slutet på varje år. Dock ska den senast betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § SemL.

Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen.

Semesterlön

Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din anställdes lön räknas ut, 16 § SemL. Om din anställd har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas dina anställdas semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § SemL. Om din anställd inte har en bestämd lön per vecka eller månad så beräknas semesterlönen enligt procentregeln i 16 b § SemL.

Sammalöneregeln

Semesterlönen enligt sammanlöneregeln består av månadslönen vid tidpunkten som den anställde tar ut sin semester (inklusive fasta lönetillägg) + ett semestertillägg om 0.43% av månadslönen per semesterdag. Fördelaktigare semestervillkor är tillåtna. En högre processats än 0,43 % är därmed tillåtet. En beräkning av semestertillägget för en person med månadslön på 20 000 kr med 5 semesterdagar skulle se ut på följande vis;

" antalet semesterdagar x (0,43 % x månadslönen) "

5 x (0,0043 x 20.000) = 430 kr.

Semestertillägget uppgår alltså till 430 kr för fem dagar vilket innebär ett tillägg om 86 kr per dag. Semesterlönen blir då månadslönen + semestertillägg x antal semesterdagar. 20 000 + 86 x 5 = 20 430 kr i semesterlön.

Procentregeln

Vid procentregeln ska man lägga ihop den sammanlagda lönen (årslönen). Det är all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. (det enda som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och permitteringslön)

Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på de 25 dagarna man har rätt till semester. Den totala semesterlönen består därför av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Om den anställde har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag. Har den anställde alltså rätt till fler än 25 dagars semester, måste du som arbetsgivare öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.

Om din timanställd har 25 dagars semester och tjänar 100.000 om året vid en sammanslagning av all utbetald ersättning blir beräkningen enligt följande:

Varje semesterdag är värd (100 000 x 0,12/25 = 480 kr. Dvs 480 kr ska betalas ut till din timanställde varje semesterdag.

Om vi säger att din anställd har rätt till 30 semesterdagar och har tjänat 150.000 kr så kommer varje semesterdag vara värd: 150.000 x 0,144 / 30 = 720 kr. (30 dagar är 5 dagar mer än 25 dagar som de 12 % grundar sig på. 5 (dagar) x 0,48 % = 2,4 %. Alltså 12 % + 2,4 % = 14,4 %.)

Sammanfattningsvis

Troligtvis är det procentregeln du ska tillämpa på din timanställd. Beroende på hur mycket han totalt tjänat under året får du därefter räkna ut semesterlönen enligt ovanstående förklaring.

Uppstår det några tveksamheter så är du vänlig att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (276)
2019-10-31 Kan jag bli återbetalningsskyldig för utplockad semesterlön?
2019-09-21 Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?
2019-09-17 Har jag rätt till semesterersättning?
2019-09-15 Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?

Alla besvarade frågor (74748)