Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning

2021-01-27 i Förundersökning
FRÅGA
Fråga angående Rättegångsbalken 23: 18 st. 2. Jag undrar om en misstänkt får överklaga åklagarens beslut att avslå den misstänktes begäran om partsinsyn i en pågående förundersökning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (23 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken) har den misstänkte och försvararen rätt att fortlöpande i den mån det kan ske utan men för utredningen, rätt att ta del av vad som förekommit vid förundersökningen. Detta gäller med de begränsningar som följer av (10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Rätten att ta del av materialet utgör en viktig del av den misstänktes rättigheter. Den inträder successivt och omfattar allt material som samlas in i den pågående förundersökningen.

Samtidigt har du bara rätt att ta del av utredningen om det kan ske utan "men" för utredningen. Med "men" avses inte bara risken för att den misstänkte kan undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen utan även att t.ex. avgörande skriftlig bevisning ännu inte hunnit samlas in eller att viktiga förhör återstår. Det kan då föreligga en risk att den misstänkte, om han eller hon förnekar brottet, anpassar sin version efter vad han får veta om bevismaterialet. För att materialet ska kunna undanhållas krävs i så fall att undersökningsledaren kan ange något konkret skäl till varför han eller hon inte vill delge uppgiften.

Vidare gäller att det är förundersökningsledaren som avgör alla frågor om insyn i utredningen med stöd av rättegångsbalkens regler. (23 kap. 21 d § första stycket rättegångsbalken). Enligt (23 kap. 21 d § andra stycket rättegångsbalken) kan ett beslut om att begränsa rätten att ta del av det som förekommit vid förundersökningen eller att göra ett förbehåll som inskränker rätten att lämna uppgift vidare eller att utnyttja uppgiften anmälas till rätten av den misstänkte eller försvararen, när undersökningsledaren har slutfört den utredning som han eller hon anser är nödvändig.

Enligt andra stycket ska alltså förundersökningsledarens beslut att begränsa eller genom förbehåll inskränka den misstänktes eller hans eller hennes försvarares rätt att ta del av eller förfoga över uppgifter kunna prövas av allmän domstol. Vid bedömningen av vilket informationsbehov den misstänkte har för att på ett ändamålsenligt sätt kunna ta till vara sin rätt i en brottmålsrättegång ska domstolen alltså kunna väga in inte bara omfattningen av utan även formerna för hur rätten att ta del av utredningsmaterial ska tillgodoses. Tingsrättens beslut att avslå en begäran om att få ta del av utredningsmaterial innan åtal har väckts kan följaktligen överklagas till hovrätt. För att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96466)