Rätten till betald/obetald semester

FRÅGA
Jag påbörjar min anställning den 1 december, 2017, arbetar heltid, mån-fred, kl 08-17:00. har jag någon rätt till semester betald/obetald, sommaren 2018? Det råder inget kollektivavtal som jag vet om.Men om det hade funnits ett kollektivavtal, på vilket sätt skulle det skilja sig? Vad är skillnaden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Dina intjänade dagar baseras huvudsakligen på din anställningstid året innan du tar ut semester.

Har jag någon rätt till semester betald/obetald, sommaren 2018?

Alla har rätt till 25 semesterdagar per semesterår enligt 4 § semesterlagen. Dock behöver inte det innebära att du som medarbetaren har rätt till semesterlön under alla dessa dagar. Detta beror på om dagarna är intjänade eller inte. För de dagar som är intjänade har du rätt till semesterlön, alltså betalda semesterdagar. Övriga semesterdagar är obetalda.

Med semesterår menas den tolvmånadersperiod då semesterledigheten tas ut. Enligt semesterlagen är semesterår perioden 1 april år 1 till 31 mars år 2. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas intjänandeår. Du tjänar in semesterlön (rätten till ersättning när du är semesterledig) under intjänandeåret, medan du tar ut semesterledigheten under semesteråret. Eftersom du undrar om du har några betalda semesterdagar under år 2018 så blir ditt "intjänandeår" 1/12/2017–31/3-2018 och ditt semesterår 1/4/2018-31/3/2019 (perioden 1/4/2018-31/3/2019 kommer bli ditt intjänandeår för semestern 2019)

Semesterår 1 = intjänandeår för semesterår 2

Eftersom du måste tjäna in din rätt till betald semester i förväg, kommer du under ditt första anställningsår inte ha tillgång till några semesterdagar. Eftersom du börjar 1 december, kommer du inte att ha några betalda semesterdagar alls, men du kommer att ha tillgång till 5 obetalda semesterdagar (se 4 § Semesterlagen)

Semesterår 2 = intjänandeår för semesterår 3

Din rätt till betalda semesterdagar under semesterår 2 baseras på hur du varit anställd under semesterår 1. Om du anställdes den 1 december semesterår 1, kommer dina intjänade dagar att baseras på perioden 1 december - 31 mars. De räknas ut i förhållande till om du varit anställd hela semesteråret, det vill säga 1 april - 31 mars.

Du anställs vid företaget 1 december år 1. Vi antar att företagets semesterår sträcker sig från och med den 1 april till och med den 31 mars. Du har under semesteråret 1 april år 1 till 31 mars år 2 lagstadgad rätt till 25 semesterdagar. Under intjänandeåret har du varit anställd 120 dagar (december, januari, februari och mars). Vi antar att du inte kommer ha någon frånvaro som inte är semesterlönegrundande (jmf nedan om vad som är semesterlönegrundande frånvaro). Det ger dig rätt till 8,219 betalda semesterdagar, vilket avrundas till 9 betalda semesterdagar enligt nedanstående beräkningsmodell:

120 (antalet anställningsdagar under intjänande året) - 0 (frånvarodagar som ej är semesterlönegrundande) / 365 (kalenderdagar per år) x 25 (semesterrätt) = 9 (antalet betalda semesterdagar avrundat till närmast högre tal)

Enligt följande beräkning skulle du i så fall ha rätt till 9 betalda semesterdagar och 16 st obetalda semesterdagar sommaren 2018.

Om det hade funnits ett kollektivavtal, på vilket sätt skulle det skilja sig?

Kollektivavtal är ett avtal som sluts mellan arbetstagarorganisation (facket) och en arbetsgivare (eller arbetsgivarorganisation). Genom förhandlingar mellan fackförbundet och arbetsgivaren brukar man oftast förhandla fram förmånligare villkor för arbetstagare än vad som följer av lagen. Vad skillnaden hade kunnat bli (inte säkert) är att du exempelvis hade haft rätt till fler semesterdagar än vad du får enligt lag för att facket och arbetsgivaren förhandlat fram det. Eller att du hade fått en högre semesterlön. Oftast brukar beräkningen av semesterlönen regleras i kollektivavtal. För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller lagens regler. Principerna för beräkning av semesterlön enligt lagen och enligt kollektivavtal skiljer sig ibland åt. Jag kan inte svara på skillnaderna eftersom det kan se olika ut från kollektivavtal till kollektivavtal men det beräkningssätt jag beskrev för dig ovan är det vanligaste sättet. Vad som mer kan skilja är andra typer av anställningsvillkor som ska säkra arbetstagarens trygghet. Dock finns alltid tryggheten i lagen och en arbetsgivare kan inte gå emot dess regler utan att bli ersättningsskyldig till dig som arbetstagare. Du har alltid din rätt till semester enligt Semesterlagens regler och du har alltid rätt till din trygghet angående anställningsvillkor genom lagen om anställningsskydd (LAS).

Semesterlön

Semesterlön är den ersättning som medarbetaren får under sin semesterledighet, det vill säga lön under semestern, i den mån han har tjänat in sådan. Hur stor semesterlönen är beror på medarbetarens bruttolön och hur många dagar han har arbetat under intjänandeåret för semestern.

Sjuklönegrundande frånvaro

Semesterlönens storlek kan påverkas av hur många dagar en medarbetare varit frånvarande från arbetet. En medarbetares frånvaro kan vara helt eller delvis semesterlönegrundande även om arbetsgivaren inte betalar lön under frånvarotiden. Du kan tjäna in semesterlön när du är frånvarande i följande fall:

- Sjukskrivning: Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar per år. Om du är sjukskriven mindre än 180 dagar tjänar du alltså in full semesterlön under det året. Är du sjukskriven under flera år finns en begränsning. När du har varit borta under mer än ett år tjänar du från år två inte längre in mer semesterlön.

- Sjukskrivning för arbetsskada: Du får tillgodoräkna dig all frånvaro men med samma flerårsbegränsning som vid annan sjukdom. Rätten upphör alltså efter oavbruten frånvaro i ett helt intjänandeår.

Vid beräkning av antalet sjukskrivningsdagar räknas varje intjänandeår för sig. Det finns en yttersta gräns för hur länge sjukfrånvaro är semesterlönegrundande. Den inträffar när en arbetstagare varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår.

Detta är generellt om hur semesterlönen fungerar. Undrar du något mer specifikt eller något annat är det bara att höra av sig. Hoppas det gav ett tillräckligt svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (363)
2021-07-26 Kan semesterersättningen vara inräknad i lönen?
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?
2021-06-24 Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?

Alla besvarade frågor (94271)