FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt01/02/2019

Rättegångsfullmakt

var hittar jag blankett för ombud när man ska överklaga till hovrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om rättegångsombud finns i rättegångsbalken (RB). För att ombudet ska kunna föra talan i rättegång, måste det i överklagandet finnas med en rättegångsfullmakt, om inte en eventuell tidigare ingiven fullmakt gäller även rättegång i hovrätten. Det beror alltså på hur fullmakten är formulerad. En fullmakt kan vara såväl skriftlig som muntlig inför rätten, jag rekommenderar dock att ni upprättar en skriftlig fullmakt, se 12 kap. 9 § RB.

En skriftlig fullmakt ska som huvudregel vara egenhändigt undertecknad av den som utfärdat fullmakten och gäller i alla instanser om inte annat särskilt anges. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Däremot måste en skriftlig fullmakt kunna visas upp i original första gången ombudet för talan i målet, 12 kap. 9 § RB

Fullmakten ska vidare innehålla ombudets namn och ska avse visst mål eller rättegång i allmänhet 12 kap. 12 § RB. Vanligtvis har ombuden egna blanketter att fylla i, det finns alltså inga särskilda blanketter för rättegångsfullmakter. Du kan därför skriva en fullmakt själv eller höra med ditt ombud. En fullmakt som inte utfärdas såsom sägs i 12 kap. 12 § RB, ska rätten förelägga parter att avhjälpa felet, 12 kap. 16 § RB.

Exempelvis kan en fullmakt utfärdas enligt följande. Ombudets kontaktuppgifter bör även lämnas.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas person x och person y eller den någon av dem sätter i sitt ställe, att anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan, i samtliga instanser mot ____ eller den annars saken kan anses röra, angående _____. "

"Denna fullmakt medför den behörigheten som enligt lag tillkommer rättegångsombud i krav av given rättegångsfullmakt.

Ort och datum: ________________

Namnteckning: ________________

Namnförtydligande: _____________


I slutet av domen du vill överklaga, bör det framgå "Hur man överklagar" och vad ett överklagande ska innehålla. Fullmakten ska i regel bifogad i original. Du kan alltid ta kontakt med aktuella domstolen för mer information.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?