Rätt till prisavdrag vid fel på varan

2020-09-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, köpte en bil för 170 tusen kr för 1 månad sedan. 2 veckor efter köpet såg jag att bilen var målad. Åkte till en billackeringsfirma och där konstaterade de också att så var fallet. Det var ingenting bilfirman som jag köpte bilen av sa till mig, att bilen varit målad på sidan. Bilfirman påstår att färgen lossnade och att det endast är klarlackat , men billackeringsfirman säger att det är målat. Nu till min fråga - vad kan jag göra i detta fall? Kan jag kräva att få en liten summa tillbaka på det jag betalade för bilen? Eller hur kan ni hjälpa mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig lag i detta fall eftersom det handlar om köp av lös sak som en näringsidkare sålt till en privatperson (1 § KKöpL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KKöpL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. En sammanfattning kommer finnas längst ned i dokumentet.


Fel på varan

En vara anses vara felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning avviker från vad som följer av avtalet. Vidare anses den vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL)

Först måste man konstatera att det föreligger fel enligt lagens mening. Jag kan inte konstatera att det föreligger fel på grund av att varan avviker från avtalet eftersom frågan inte har tillräcklig information för att jag ska kunna dra den slutsatsen. Dessutom känner jag inte till omständigheterna vid köpet.

Jag kan dock konstatera att det föreligger fel i den mening att målningen var något som bilfirman borde ha upplyst dig om och att det var något som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, förutsatt att underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet - du kanske inte hade gått med på det priset om du hade vetat att bilen var målad. Eftersom felet fanns redan vid köpet så är det något som säljaren ska svara för.


Påföljder vid fel

När varan är felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Köparen måste dock reklamera inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märkt felet för att inte bli miste om rätten till påföljderna. Meddelande inom två månader efter köparen har märkt eller borde märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Eftersom du kontaktade bilfirman inom god tid efter du märkte felet så anser jag att har du reklamerat i rätt tid.


Kan jag kräva att få en liten summa tillbaka på det jag betalade för bilen?

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § första stycket KKöpL). Eftersom avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt i detta fall så kan du kräva prisavdrag. Prisavdrag skall beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga.

En köpare har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § KKöpL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet (32 § första stycket KKöpL). Reglerna innebär att du även har rätt till ersättning ifall att du har lidit skada eller haft andra utgifter på grund av felet.

Du kan också häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL).


Sammanfattning

För att man ska kunna kräva något gentemot säljaren måste det föreligga fel enligt lagens mening. Dessutom måste man ha reklamerat i tid. Som sagt ovan så tycker jag att båda är uppfyllda i detta fall. Alltså det föreligger fel och du har reklamerat i god tid. Detta ger dig möjlighet att kräva prisavdrag och även skadestånd (om du har lidit skada). Du måste dock kunna bevisa att bilen var målat och inte endast klarlackat. Du kan stärka ditt fall genom t.ex. intyg från billackeringsfirman. Prisavdrag ska beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga. Så, ja, du kan kräva att få en liten summa tillbaka på det du betalade för bilen.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?