Rätt till muntlig förhandling i hovrätten?

2017-02-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man har rätt (om man begärt det) att få vara med personligen i förhandlingar inför domsbeslut i hovrätten avseende ett överklagande? Har för mig att det finns reglerat i någon europakonvention om mänskliga rättigheter. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättegångsbalken, som innehåller de flesta processreglerna för allmänna domstolar, föreskrivs inte något krav på muntlig förhandling i hovrätten. Utgångspunkten är istället att rättegångsförfarandet är skriftligt. Av 52 kap. 11 § rättegångsbalken (här) framgår dock att rätten får besluta om muntliga förhör på lämpligt sätt om det är nödvändigt för utredningen i målet. Sådana förhör brukar i praktiken hållas vid en muntlig förhandling, vilket innebär att 52 kap. 11 § rättegångsbalken har en avgörande betydelse för om en muntlig förhandling ska hållas i hovrätten.

Precis som du skriver i din fråga, finns det dock även internationella regler som kan förhindra hovrätten från att avgöra mål enbart på handlingarna. Den konvention som du nämner brukar i dagligt tal kallas Europakonventionen, men i formell mening bär den det tämligen invecklade namnet Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionstexten kan du hitta på Europarådets hemsida.

I art. 6 Europakonventionen regleras rätten till en rättvis rättegång. Europadomstolen, som har i uppgift att kontrollera att konventionen efterlevs av de länder som har ratificerat den, har tolkat art. 6 så att den ska anses innefatta en rätt till en muntlig förhandling. Enligt domstolen kan dock en mindre strikt standard accepteras i en överklagandeinstans om en offentlig förhandling har hållits i underinstansen. Det som är avgörande för om en muntlig förhandling krävs enligt även i överklagandeinstansen är karaktären på de frågor som ska behandlas i rättegången. Till exempel anses den tilltalade ha rätt till en muntlig förhandling om parterna har olika uppfattningar om sakförhållandena. Den tilltalades rätt till muntlig förhandling måste dock avgöras genom en individuell bedömning i varje fall. Ju mer ställs på spel för den tilltalade under rättegången, desto mer sannolikt är det att en muntlig förhandling måste hållas även i hovrätten.

Kort sammanfattat finns det alltså en rätt till muntlig förhandling enligt Europakonventionen. Denna rättighet är dock inte ovillkorlig, utan det måste avgöras från fall till fall om den överhuvudtaget föreligger. Avgörande för bedömningen är framför allt behovet av en förhandling för att utreda sakförhållandena, samt omfattningen av de konsekvenser som kan drabba den tilltalade till följd av domslutet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1191)
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander

Alla besvarade frågor (95758)