Rätt till ledighet för amning?

Jag har ett arbete som mestadels är förlagt dagtid men cirka en vecka per månad har jag jourarbete inkluderande nattarbete.

Vid återgång från föräldraledighet godkände chefen initialt att jag skulle vara jourbefriad i och med att jag fortsatt kommer amma. Detta beslut drogs dock tillbaka och man satte in mig i jourverksamheten.

Jag har läst i Föräldraledighetslagen § 4 att man "har rätt att vara ledig för att amma barnet" men har svårt att tolka på vilket sätt jag har rätt att vara ledig.

- Har jag rätt att bli befriad från nattarbete under den period som barnet ammas?

- Om inte, kan man på något sätt ta ut "föräldraledighet" nattetid men jobba dagtid?

- Om inte, kan jag kräva att arbetsgivaren ordnar en ersättare för mig så att jag kan gå ifrån en stund för att kunna amma/pumpa? (under nattarbetet [som pågår kl 17 till 08] är belastningen hög och jag kan inte med säkerhet veta att jag kommer kunna ta en paus under passet)

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Allmänt om reglerna för amningsledighet
Enligt lagkommentaren till 4 § andra stycket föräldraledighetslagen så kan ledighet för att amma ett barn utnyttjas i den omfattning som behövs. Den typen av ledighet omfattas alltså inte av begränsningen när det gäller antalet perioder av ledighet under ett år (se 10 § andra stycket samma lag) eller av någon begränsning när det gäller vid vilka tidpunkter ledigheten ska tas ut. Amningsledighet är heller inte begränsad i tiden; så länge barnet ammas finns en rätt till ledighet.

Vad som kan vara viktigt att veta är att det dock inte förutsätts att föräldrapenning utgår vid amningsledighet, och ledigheten är heller inte förknippad med någon särskild rätt till ersättning. Om du vill ha ersättning vid denna typ av ledighet krävs att du gör en ansökan om föräldrapenning på deltid – om du inte ansöker, blir amningsledigheten en obetald ledighet.

Amningsledighet behöver inte anmälas i förväg (se 4 § tredje stycket), och arbetstagaren behöver heller inte informera om hur länge en sådan ledighet ska fortgå – men, i praktiken måste arbetstagaren givetvis underrätta arbetsgivaren hur länge en sådan ledighet ska fortgå samt under vilka former. Det anges vidare att den här typen av ledighet antas bygga på att arbetsgivaren och arbetstagaren för en dialog om när och i vilken omfattning arbetstagaren kommer att vara frånvarande.

Särskild om nattarbete under graviditet och mammaledighet
Grunden till reglerna i 4 § är ett EU-direktiv, det vill säga en lagstiftningsprodukt från EU (Mödraskyddsdirektivet, 92/85/EEG). Direktivet har genomförts inte bara i föräldraledighetslagen, men även i kompletterande föreskrifter från Arbetsmiljöverket som rör detta. I en av dessa föreskrifter, AFS 2007:05, anges i 9 § att "en arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare inte får utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid.

I kommentaren till ovan nämnda paragraf (9 §) anges vidare att nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas vid graviditet. Det kan t ex gälla arbete inom jourverksamhet eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta. Under sådana omständigheter är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid, vilket även gäller för ammande kvinnor.

Med nattarbete avses i detta fall att arbeta under tiden 00.00-05.00.

Svaren på dina frågor
Utifrån denna information kan jag inte ge exakta svar på dina frågor, men här är mina generella bedömningar:

Fråga 1: Utifrån det som stadgas i 9 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift (som är en bindande, sanktionerad föreskrift, dvs inte endast en rekommendation), så bör din arbetsgivare tilldela dig arbete som endast utgår dagtid. Detta med hänsyn till att det nattarbete du utför är en del av en jourverksamhet, varpå det anges att det är angeläget att den ammande arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid istället. Hänvisa till den bestämmelsen och föreskriften. Har du mer specifika frågor angående bestämmelsen kan du alltid vända dig till Arbetsmiljöverket för frågor.


Fråga 2: Utifrån det som anges i 4 § föräldraledighetslagen borde du kunna ta ut ledighet för nattetid genom att då ansöka om föräldrapenning på deltid – men som anges i lagkommentaren så blir det förmodligen i praktiken som så att du och din arbetsgivare kommer sitta ned och besluta om hur arbetstiderna kommer se ut, dvs att det förs en dialog om detta.

Fråga 3: Frågan om arbetsgivarens skyldighet att ordna en ersättare för dig under arbetspasset gång har jag tyvärr inte hittat någon specifik reglering kring, men rent praktiskt låter det i sådana fall smidigare om arbetsgivaren istället låter annan personal ta jourpassen, än att ta in ersättare flera gånger under ditt pass.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att du har goda möjligheter att få igenom dina krav om befrielse från nattarbete under amningsperioden.

Handlingsalternativ för dig
1. För en dialog med din arbetsgivare. Förklara din situation och varför det för närvarande är svårt för dig att arbeta nattetid, och hänvisa till de bestämmelser jag angivit ovan. Om ni kan komma fram till en gemensam lösning som fungerar för båda parter vore det idealt.
2. Om arbetsgivaren inte vill gå med på att befria dig från nattarbete, vänd dig till ditt fackförbund. Där finns i de flesta fall tillgång till juridisk hjälp, som kan bedriva medling med arbetsgivaren för att komma fram till en gemensam lösning.


Jag hoppas att det klarnat lite och att allt löser sig! Tveka inte att kommentera nedan om du har några ytterligare frågor.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”