Rätt till hävning av köp

2016-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en beg hästsadel av affär.När min häst började krångla kollade vi upp detta och såg att sadelbommen var av. Hästen hade skador och Vetrinär räkningar rullade in. Nu är han frisk efter 3 månader.De tog tillbaka sadeln för att åtgärda nu 13 veckor gått och ej fått tillbaka sadeln. De lovade 4 veckor.Kan jag kräva pengarna tillbaka då jag tröttnat på att vänta?Mvh Malin
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett köp av en lös sak gjort av en person som handlat i privat syfte, en konsumet, av en näringsidkare regleras av konsumentköplagen, 1 § konsumentköpslagen (1990:932) (KKL), se här. En vara ska anses vara felaktig om den på något sätt avviker från avtalet parterna emellan eller på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig, 16 § 3 st. KKL, se här. Frågan om ifall varan ska anses som felaktig ska bedömas utifrån dess beskaffenhet vid avlämnandet av varan, alltså när köparen tagit emot varan av säljaren. Fel som funnits vid denna tidpunkt ansvarar säljaren för, även om felet inte skulle visa sig först senare, 20 § KKL, se här. Det finns en presumtionsregel som stadgar att ett fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande ska anses funnits där vid tiden för avlämnandet, se 20 a § KKL, här. Observera dock att denna presumtion inte är ovillkorligt utan kan brytas av säljaren.

I och med att säljaren har åtagit sig att åtgärda felet, med andra ord avhjälpa det, verkar det inte föreligga någon oklarhet huruvida ett fel förelegat eller ej. När ett fel upptäcks gäller det för köparen att inom skälig tid reklamera felet, vilket du verkar ha gjort. Köparen har då rätt att kräva avhjälpning, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet alternativt hävning av köpet, 22 § KKL, se här. Ifall köparen kräver annan påföljd än avhjälpning eller omleverans har dock säljaren rätt att företa sig att avhjälpa felet innan annan påföljd på grund av felet blir aktuell, 27 § KKL, se här.

Avhjälpandet från säljarens sida måste dock kunna ske inom skälig tid. Ifall så ej kan ske eller ett avhjälpande inte kan ske utan att det orsakar väsentlig olägenhet för köparen får köparen istället kräva prisavdrag på varan som svarar mot felet alternativt häva köpet, 28 § 1 st. KKL, se här. Vad som är att anse som skälig tid blir alltid en bedömningsfråga. Utifrån förarbetena, prop. 1989/90:89 en ny konsumentköplag s. 122 kan utläsas att tiden ska räknas från att köparen reklamerade felet och säljaren omgående ska ta hand om varan och skyndsamt reparera den. Utifrån detta bör nog det faktum att säljaren i ditt fall med ca 2 månader överskridit den tid som utlovats för reparationen innebära vad som är att anses som skälig tid har överskridits.

För att du ska kunna få dina pengar tillbaka och alltså kunna häva köpet krävs ytterligare att felet i varan är av väsentlig betydelse för dig, 29 § KKL, se här. Om så är fallet ska avgöras utifrån en helhetsbedömning där man beaktar möjligheterna att rätta felet eller att genom andra påföljder kompensera köparen. Syftet med detta är att hävning av ett köp bara i sista hand ska bli aktuellt.

För din del har kan ju konstateras att säljaren förmodligen förlorat sin rätt att avhjälpa felet i och med att han överskridit vad som är att anse som skälig tid för avhjälpandet. Vidare lär omleverans inte vara aktuellt då det rör sig om en begagnad vara. Du har berättat att felet varit av sådan beskaffenhet att det uppsått skador på din häst vilket jag tolkar som att sadeln på grund av sitt fel varit obrukbar. Ur det perspektivet bör felet anses vara av väsentlig betydelse och hävning möjligt.

Slutligen kan det tilläggas att du som köpare har rätt till ersättning för skador som du lidit på grund av den felaktiga varan, så kallade produktskador, se 30 § KKL, här. Hit hör även sådana skador som den felaktiga varan orsakat på annan egendom, 31 § KKL, se här. Regeln omfattar endast sakskador vilket här är fallet då hästen betraktas som en sak, egendom som du äger och det torde därmed finnas möjlighet för dig att få ersättning för veterinärkostnader som uppstått på grund av skador som sadeln orsakat på din häst.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1131)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88247)