Rätt till förlängning av arrendeavtal?

2018-08-08 i Arrende
FRÅGA
Ifall jag skulle äga en stuga på en arrenderad mark som går ut om 9 år, vad händer ifall ägarna inte vill arrendera ut marken mer efter den perioden? Har jag någon rätt att få ha kvar stugan på tomten och uppgöra ett nytt arrende eller hur funkar det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har du ett så kallat bostadsarrende. Med detta menas en skriftlig upplåtelse av jord som inte användas för jordbruksändamål utan för bostadsändamål (se definition 10 kap 1 § Jordabalken, JB). I och med att du nämner att tiden går ut om 9 år så är det ett avtal på viss tid enligt 10 kap 2 § JB. Uppsägning av arrendeavtal eller begäran om villkorsändring ska göras senast ett år före arrendetidens utgång. Vill jordägaren eller arrendatorn (du) att arrendevillkoren ändras för en ny arrendeperiod, skall han eller hon också meddela motparten detta i den ordning som enligt 8 kap. 8 § JB gäller för uppsägning. Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på fem år (10 kap 3 § JB).

Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten (se här). Huvudregeln är även att arrendatorn har rätt till förlängning av arrendeavtalet efter att jordägaren sagt upp avtalet (10 kap 5 § JB). Undantag från denna regel räknas upp i sex stycken punkter i samma paragraf. Ett av dessa undantag är exempelvis om arrendatorn åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas (p.2). Vidare kan förbehåll om icke förlängning finnas, men det är bara giltigt om det är godkänt av arrendenämnden (10 kap 4 § 2 st JB). Sammanfattningsvis så har du rätt till förlängning förutsatt att något sådant förbehåll inte finns och att inga punkter som radas upp i 10 kap 4-5 §§ JB är uppfyllda.

För fler frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81877)