Rätt till ersättning på grund av infektion efter operation?

FRÅGA
Hej har jag rätt till ersättning när jag fick sjukhussjuka ( infektion) efter en operation i nacken, gick över ett halvår med tunga tabletter. Det var 2018-04-30.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen (PSkL). Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige, 3 § PSkL.

Förutsättningar för ersättning enligt Patientskadelagen

Av 6 § PSkL framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

För att ha rätt till ersättning för en infektionsskada, enligt 6 § 1 st p. 4 PSkL, förutsätts det att man drabbats av en skada genom att ett smittämne som lett till infektion överförts i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Om en orsakad skada beror på ett smittämne som finns hos patienten redan innan behandlingen, föreligger ingen rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Om det däremot står klart att smittämnet faktiskt överförts i samband med vårdåtgärden ska därefter bedömas om infektionen ifråga "skäligen måste tålas" eller inte. Om omständigheterna skulle vara sådana att en uppstådd infektion bedöms som en sådan skada som "skäligen måste tålas" föreligger heller ingen rätt till ersättning. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till vilken typ av sjukdom eller skada samt dess svårighetsgrad som den medicinska åtgärden avsett behandla samt till patientens hälsotillstånd och möjligheten att förutse infektionen ifråga, 6 § 4 st PSkL. Huvudregeln är att ju svårare grundsjukdomen eller grundskadan är, desto större komplikationer kan följa av den medicinska åtgärden utan att det ger rätt till ersättning. Vidare gäller att ersättning inte lämnas om infektionen varit sådan att den är förutsebar för den valda medicinska åtgärden. Om risken för att drabbas av en infektion däremot varit liten och därmed svår att förutse kan förutsättningarna för ersättning vara uppfyllda. Huruvida rätt till ersättning föreligger eller inte avgörs efter en samlad prövning där man bedömer svårighetsgraden av grundsjukdomen eller grundskadan samt om infektionen kunnat förutses eller inte. Detta innebär att infektioner som kunnat förutses ändå kan ge rätt till ersättning om grundsjukdomen eller grundskadan inte varit speciellt allvarlig och det därmed föreligger ett stort missförhållande mellan sjukdomen eller skadan och infektionen som uppstått på grund av behandlingen. Om en infektion följer av en enkel behandling där infektioner är mer ovanliga lämnas i regel också ersättning.

Undantag från rätt till ersättning

Patientskadeersättning lämnas inte om skadan har uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, 7 § p. 1 PSkL. Detta undantag gäller, till exempel, i situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling har varit tvunget att stättas in utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser.

Patientförsäkring och preskriptionstid

Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, 13 § PSkL, vilket alla vårdgivare är skyldiga att ha, 12 § PSkL. Det är alltså till vårdgivarens försäkringsgivare du vänder dig för att göra en skadeanmälan. Om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen är det Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) som är försäkringsgivaren som du vänder dig till.

Även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av deras försäkring. När det gäller annan privat vård är patientförsäkringen ofta tecknad hos ett annat försäkringsbolag, vilket du i så fall kan vända dig till.

Om din operation utfördes av en vårdgivare som, trots skyldighet, inte har patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen, enligt 15 §, solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om en patientförsäkring hade funnits, 14 § PSkL. Om din vårdgivare skulle sakna en patientförsäkring kan du alltså istället anmäla till patientförsäkringsföreningen.

För att kunna anmäla en patientskada och därmed kunna ha rätt till ersättning måste en anmälan göras inom tio år från det att skadan orsakades för att inte rätten till ersättning ska gå förlorad, 23 § PSkL.

Sammanfattning

Om man drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård kan man alltså ha rätt till ersättning från patientförsäkringen. I ditt fall framgår det att du drabbades av en infektion efter en operation som utfördes 2018, vilket innebär att du fortfarande är inom tidsspannet för att kunna anmäla skadan då rätten till ersättning preskriberas först efter tio år från det att skadan orsakades. Huruvida rätt till ersättning föreligger utifrån de enskilda omständigheterna i ditt fall kan inte jag dock inte ge ett exakt svar på utifrån den information jag har. En närmre bedömning måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet av vårdgivarens patientförsäkringsgivare. Det är alltså till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig för att anmäla skadan, vilken genomför skaderegleringen. Det är försäkringsgivaren som bedömer om rätt till patientskadeersättning föreligger. Om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen är det alltså LÖF som är försäkringsgivaren som du vänder dig till. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av LÖF:s försäkring.

Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Om det är så att vårdgivaren saknar en patientförsäkring kan du istället vända dig till patientförsäkringsföreningen för att anmäla skadan, här.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (231)
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?
2020-09-06 Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?
2020-08-31 Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?
2020-08-30 Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

Alla besvarade frågor (84313)