Rätt till ersättning för kostnader till följd av sjukdom hos en nyköpt katt

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en huskatt av en privatperson. Vid leverans var katten id-märkt samt vaccinerad med en spruta och detta fick jag papper på men inte vetrinärbesiktad. Säljaren sa även att hon avmaskat katten. Ett dygn efter jag fått hem katten började den kräkas och må jättedåligt. Åkte in akut till veterinären där han fick dropp och smärtlindring. Efter ultraljud och röntgen visade det sig vara stopp i tunntarmen pga extremt mycket mask. Nu har katten vart inlagd hos vetrinären i snart 2 dygn och min fråga är om jag har rätt att kräva ersättning från säljaren? Inget avtal skrevs mellan oss.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har köpt en katt av en privatperson och ett dygn senare har det visat sig att katten är sjuk och nu undrar du huruvida du har rätt till ersättning från säljaren.

Eftersom din fråga rör sig om ett köp mellan två privatpersoner är det Köplagen (1990:931) [KöpL] som blir tillämplig. Köplagen är dessutom endast tillämplig vid köp av lös egendom (1 § KöpL). En katt definieras som en lös egendom i lagens mening. Vidare är det viktigt att påpeka att ett avtal mellan parterna går före lagens bestämmelser eftersom lagen är dispositivt (3 § KöpL). Eftersom det framgår av frågan att ett avtal inte har upprättats mellan er, kommer köplagens bestämmelser vara utgångspunkten.

Fel i vara

För att en vara ska betraktas som felaktig krävs det att varan avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). I erat fall kan varan inte avvika från avtalet då ett avtal inte har upprättats mellan er. Därför kan vi utgå ifrån att katten i fråga avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Eftersom säljaren har informerat er vid köpet att katten är avmaskad med någon dag senare får katten problem pga "extremt mycket mask", kan det anses att något har gått fel till. Det kan vara att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg som kan finnas i andra katters päls eller avföring. Det kan därför konstateras att katten är behäftad med fel i lagens mening.

Säljaren är däremot endast ansvarig för fel som har funnits redan vid köpets fullbordan. Risken för varan övergår från säljare till köpare vid tidpunkten för överlämnandet (13 § KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som visar sig efter överlämnandet i de mån felet inte var upptäckbar vid köpet, dvs dolda fel (21 § köpL). Eftersom kattens sjukdom inte var upptäckbar och kunde endast upptäckas genom en veterinärundersökning, kan det konstateras att "felet" är en s.k. dold fel. Dessutom har felet visat sig ett dygn efter riskövergången vilket innebär att felet har funnits sedan innan risken övergick till er. HD har fastställt genom NJA 1989 s. 156 att för att ett fel ska finnas hos djur ska de ha fått sjukdomen innan köpets fullbordan. Det krävs dock inte att felet är upptäckbar vid själva köpet. Därmed kan vi konstatera att sjukdomen i fråga är ett fel i lagens mening och att säljaren är ansvarig för felet.

Ersättningsrätt

Är varan felaktig och felet beror på säljaren, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Köparen kan även häva köpet och kräva skadestånd (30 § KöpL). Det är viktigt att köparen reklamerar felet inom skälig tid efter att de märkt eller borde ha märkt felet. Detta innebär att du som köpare måste kontakta säljaren så fort som möjligt för att åberopa att varan är felaktig (32 § KöpL). Om du inte reklamerar i tid, kan du förlora rätten att göra felet gällande. Ett undantag till reklamationsfristen är om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Eftersom säljaren har tidigare sagt att katten är avmaskat, vilket har visat sig inte vara sant, kan det diskuteras om säljaren kan anses ha stridit mot tro och heder.

Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnader för köparen (34 § 1 st. KöpL). Om säljaren däremot inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet själv (34 § 3 st. KöpL). Detta innebär att du har rätt att kräva säljaren på ersättning för de kostnader som har uppkommit till följd av sjukdomen.

Rätt till skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada de lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). För att skadeståndsrätt ska föreligga krävs det att felet har varit utom säljarens kontroll. Vidare krävs det även att säljaren inte skäligen kunde ha räknat med felet och även att säljaren inte kunde ha undvikit följderna. I det angivna fallet anger säljaren att katten är avmaskat men eftersom katten får senare problem pga extremt mycket mask, kan det konstateras att något har gått fel till. Om det visar sig att katten inte har avmaskats, kan rätt till skadestånd förekomma då felet inte har har varit utom säljarens kontroll och säljaren kunde förutse följderna av att inte avmaska katten. Om det däremot visar sig att säljaren har avmaskat katten men att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg eller liknande, kan skadestånd inte förekomma. I det andra fallet, har säljaren inte kunnat undvika felet och felet har varit utom hans kontroll, därför är kravet för skadestånd inte uppfylld.

Däremot kan skadestånd bli aktuell om säljaren har vid köpet försäkrat er att katten är frisk och att allt har gått rätt till vid avmaskning (NJA 1989 s. 156).

Sammanfattningsvis, har du som köpare rätt till ersättning för de kostnader som tillkom till följd av sjukdomen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96428)