Rätt för polisen att genomsöka husvagn - regler om husrannsakan

2018-02-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag äger en husvagn som jag hyr ut å undrar om polisen har rätt att gå dit och genomsöka den utan min tillåtelse
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens rätt att bereda sig tillträde till låsta eller slutna utrymmen (t.ex. en husvagn) aktualiserar främst reglerna om husrannsakan i 28 kap. rättegångsbalken. Det finns två typer av husrannsakan; reella och personella. En reell husrannsakan tar sikte på när polisens syfte är att söka efter föremål att ta i beslag eller söka och säkra bevisning, 28 kap. 1 § rättegångsbalken. En personell husrannsakan är som namnet kanske avslöjar en husrannsakan där polisen har som syfte att eftersöka en person som är misstänkt för brott eller en person som ska hämtas till förhör, 28 kap. 2 § rättegångsbalken.

För att kunna företa en reell husrannsakan krävs att polisen har anledning att anta att ett brott har förövats. Beviskravet anledning att anta är ett lågt ställt beviskrav, i juridisk litteratur sägs det till och med att detta är det lägsta beviskravet i svensk rätt. Vidare krävs att det brott som misstänks ha förövats har fängelse i sin straffskala. Att brottet har fängelse i sin straffskala behöver inte betyda att den förväntade påföljden kommer bli fängelse, utan det krävs endast att det högsta straffet för brottet kan bli fängelse. Detta framgår av 28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken. Finns det någon som är skäligen misstänkt för brott kan polisen få företa en reell husrannsakan även hos annan än den som är misstänkt, men då måste vissa krav enligt 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken vara uppfyllda. Antingen ska brottet vara begånget hos denna tredje person eller så ska den misstänkte ha blivit gripen på den platsen. Polisen får även företa en reell husrannsakan hos tredje person om det finns synnerlig anledning att tro att det kommer anträffas föremål som kan tas i beslag eller bevisning som kan säkras. Beviskravet synnerlig anledning vid en reell husrannsakan innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att anträffa föremålet eller vinna annan utredning om brottet, se mer härom i bland annat JO 1965 s. 159 och JO 1988/89 s. 70. Även i lagens förarbeten kommer detta till uttryck.

En personell husrannsakan får företas hos den som eftersöks. En personell husrannsakan får även företas hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökta uppehåller sig där. Synnerlig anledning är ett betydligt högre beviskrav än anledning att anta. Justitieombudsmannen har sagt att beviskravet synnerlig anledning vid personell husrannsakan innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen, se bland annat JO 1985/86 s. 123 och JO 1997/98 s. 170.

Viktigt att framhålla är att proportionalitetsprincipen spelar en viktig roll när det gäller husrannsakan. En husrannsakan får endast utföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, detta framgår av 28 kap. 3 a § rättegångsbalken.

Även 28 kap. 6 § rättegångsbalken kan vara av visst intresse där det framgår att polisen har rätt att bruka våld för att bereda sig tillträde till låst eller slutet utrymme. De ska dock försöka begränsa den olägenhet och de eventuella skador de orsakar. Vidare ska en husrannsakan ske mellan klockan 06.00 på morgonen och klockan 21.00 på kvällen. Finns det särskilda skäl får en husrannsakan genomföras mellan dessa tidpunkter.

Polisen får alltså genomsöka husvagnen utan tillåtelse om de krav som uppställs ovan är uppfyllda. Eftersöker t.ex. polisen bevis så får de då endast företa en husrannsakan om det finns anledning att anta att ett brott har förövats samt att det aktuella brottet har fängelse i sin straffskala.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Oskar Hedström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (742)
2018-05-24 Vad innebär negativ rättskraft?
2018-05-21 Särskild handräckning, skadestånd och olovligt förfogande vid undanhållande av lånad egendom
2018-05-15 Omedelbarhetsprincipen och dess betydelse för parterna
2018-05-14 Får man ersättning för resekostnader när man är tillkallad till förhör?

Alla besvarade frågor (54438)