Rätt att se anmälan innan förhör och rätt att ha advokat närvarande

2017-11-26 i Förundersökning
FRÅGA
Jag är kallad på förhör ang bidragsbrottHar jag rätta att få se anmälan innan jag kommer på förhör och har jag rätt att ha en Advokat närvarande under förhöret
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt att ta del av anmälan
Rätt att ta del av förundersökningsmaterial (inklusive anmälan) regleras i 23 kap. rättegångsbalken (RB).

När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs (23 kap. 18 § 1 stycket RB). Den misstänkte delges normalt misstanken vid ett muntligt förhör.

Efter underrättelsen har den misstänkte och försvararen rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Denna rätt gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (23 kap. 18 § 2 stycket RB).

Den misstänkte har rätt att fortlöpande ta del av förundersökningsmaterialet. Den misstänktes insyn i materialet kan ske genom att den misstänkte och dennes försvarare får tillfälle att läsa materialet hos polisen eller genom att de får kopior av materialet. En muntlig föredragning av utredningslägen kan även ske.

Material får endast undanhållas den misstänkte och dennes försvarare om undersökningsledaren kan motivera varför ett röjande av viss uppgift skulle vara till nackdel för utredningen.

Det är värt att nämna att det är en grundläggande rättighet för var och en som har blivit anklagad för brott att underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6 punkt 3.a)

Advokat närvarande under förhör
Enligt 23 kap. 10 § RB bestämmer undersökningsledaren, med de begränsningar som följer av andra–sjätte styckena i paragrafen, vem som får närvara vid ett förhör. I tredje stycket uttrycks att ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen och om biträdet uppfyller de krav som ställs på en försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket RB.

Enligt fjärde stycket har den misstänkte som huvudregel rätt att ha sin försvarare närvarande vid sådana förhör som har påkallats av undersökningsledaren. En försvarare som inte uppfyller de krav som ställs i 21 kap. 5 § första stycket RB får förhindras att närvara om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras eller för att avvärja fara för någons liv, fysiska hälsa eller frihet. En misstänkt som har en offentlig försvarare eller en privat försvarare som uppfyller de krav som ställs på en offentlig försvarare har alltid rätt att ha försvararen närvarande vid ett sådant förhör.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97608)