Rätt att hävda fel efter reklamationsfristens utgång?

Undertecknad köpte en bil av en auktoriserad märkeshandlare. Kort efter köpet i juli 2020 började bilen krångla.EPC varningslampan tändes,en cylinder slogs av och motorn började hacka.Detta hände ett flertal gånger,vid stillastående såväl som vid färd.Den besiktigades första gången efter köp den 24/9-21.Då gjordes också ett test på elektroniken.Testet visade fem felkoder på olika elektronikfunktioner rörande motorstyrning,gasspjällstyrning m.m

Jag undrar:Föreligger brott mot Köplagen ? Bilen bärgades den 8/11-21 tillbaka till bilfirman då den inte gick att köra längre och ARN är inkopplat sedan 2020 Den har endast gått att använda ca 90 mil under ett år och sex månader pg a krånglet.(Jag kör normalt sett ca 1500 mil under samma tid). Bilens skick i övrigt UA och godkänd besiktning 24/9-21.Jag hävdar att felen p g a deras art funnits vid bilens köp och visat sig några veckor efteråt.Vidare att bilförsäljaren känt till detta men inte informerat mig om att elektroniken var bristfällig utan passat på att få bilen såld.Bilens skick i övrigt mycket bra vilket gör att jag inte haft anledning att misstänka något bristfälligt på bilen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bakgrundssammanfattning

Om jag har förstått din beskrivning av händelserna rätt så köpte du en bil i juli 2020. Kort därefter märkte du fel på bilen såsom varningslampor som tändes med mera, men kontrollerade ingenting och lämnade inte in den på service förrän efter besiktningen i september 2021. Besiktningen visade fel på vissa funktioner i bilen. Därefter i november bärgades bilen till bilfirman, men det framgår inte något mer, vilket gör att jag inte kan bedöma deras åtgärder. Jag kommer även utgå från att bilen är köpt av dig för huvudsakligen ändamål utanför näringsverksamhet, vilket gör att jag bedömer dig som konsument.

Tillämpningsområde

Jag kommer inte utgå från köplagen, eftersom jag inte finner några skäl att anta att du inte skulle vara konsument och istället utgå från konsumentköplagen. 1 § konstaterar att lagen är tillämplig vid köp av lösa saker mellan konsument och näringsidkare. Jag finner att denna beskrivning stämmer bra överens med din situation. Konsumentköplagen utgör det minsta skyddet du har som konsument och det innebär att avtal som du ingått med bilhandlaren endast ur en rättslig synpunkt kan vara till din fördel enligt 3 §. Eftersom du inte sagt något om köpeavtalet eller någon garanti utgår jag enbart från konsumentköplagen.

Risken för varan

En del av problematiken uppstår vid avgörandet för vem som ansvarar för felen, vilket beskrivs i 8 § om risken för varan. Enligt bestämmelsen så ansvarar köparen för fel som uppstått när denne burit risken för varan, vilken övergår till köparen vid avlämnandet. Däremot gäller detta inte då ett fel har funnits på varan innan överlämnandet men visar sig först efteråt i enlighet med 20 §.

Fel i vara

Vad som enligt lagen är fel på varan beskrivs huvudsakligen av 16 § som att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Jag har svårt att tänka mig att felen du har noterat var beskrivna i avtalet och konstaterar därmed att det har funnits fel på bilen. Ett fel på bilen innebär ett kontraktsbrott, dock finns det krav för att du ska kunna göra det rättsligt gällande mot bilfirman.

Reklamation

Kravet som ställs på konsumenter som vill göra fel gällande är reklamation enligt 23 §. Enligt bestämmelsen får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. På grund av denna reklamationstid så kan du inte göra gällande dem fel som du märkte kort efter köpet, eftersom det har gått mer än två månader. Även de fel som märktes vid besiktningen har passerat två månader, men eftersom bilen bärgades till bilfirman inom två månader från besiktningen så antar jag att du meddelade bilfirman om felen som påträffades under besiktningen.

Presumtion om fel

När det har gått cirka ett och ett halvt år efter köpet innan felen som visade sig genom besiktning och de felen som ledde till behovet av bärgning kan det vara svårt att bevisa att de inte var sammankopplade med dem fel du märkte kort efter köpet. Alltså kan det bli svårt att skilja felen åt och säga vad som berott på vad och när dessa uppstått. Tiden för vad som förutsätts vara säljarens ansvar beskrivs enligt 20a § som inom sex månader. Därefter övergår bevisbördan på köparen att bevisa att felen har funnits vid varans överlämnande. Undantagsvis beroende på felets art kan felen fortfarande förutsättas ha funnits vid överlämnandet. Jag vet ingenting som särskilt gör att de felen du har beskrivit skulle omfattas av det undantaget. Därav kommer jag fram till att du kommer behöva bevisa att felen som hörde ihop med bärgningen fanns vid överlämnandet.

Undantag från reklamationsfristen

Ett undantag som jag tror att du antyder till är det som beskrivs i 24 § som gäller då säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om felet är sådant som avses i 18 §. Jag finner inte tillräckligt stöd som antyder på att bilhandlaren har uppfyllt rekvisiten för något av detta och det vore dessutom svårt att bevisa, dessutom bär du bevisbördan för en sådan bedömning.

Avslutande sammanfattning

Sammanfattningsvis så på grund av reklamationsfristen saknar du rättslig grund för att kunna göra gällande de fel som du märkte kort efter köpet. Beroende på felens art som jag inte är tillräckligt insatt i för att kunna avgöra, så kan du potentiellt ha reklamerat i rätt tid, förutsatt att de inte varit förknippade med dem du märkte kort efter köpet, och då har du den rättighet som beskrivs i 22 §. På grund av att felen visat sig mer än sex månader efter köpet så har du bevisbördan för att visa att felen fanns vid överlämnandet av bilen. Om du anser att bilfirman har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, så bär du bevisbördan för det.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo