FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/09/2015

Rätt att hålla inne betalning vid köp av bil

Jag sålde min bil till en man för 7,000kr. Han hade endast 5,000kr med sig så vi skrev ett skriftligt avtal som lyder "(Registreringsnummer) Säljes i befintligt skick för 7000kr. 5000kr betalt kontant. 2000kr betalas in på kontonr: (kontonummer) 30/9-2015. Säljare: (mitt namn + personnummer) Köpare: (hans namn + personnummer)" båda skrev på och det var inte mer med det. Vi skrev över bilen så att han äger den. Pengarna skulle in på kontot 4 dagar efter köpet. Två dagar senare ringer killen och påstår att han blivit stoppad av polisen då bilens däck är för slitna plus att han måste fixa andra saker på bilen. Så han anser att det kommer kosta honom mycket och att han vägrar betala de 2000kr enligt kontraktet. Jag säger att vi skrivit kontrakt och att han måste betala. Han slår på luren.

Jag har kontraktet och både min mamma och bror vittnade när vi båda skrev på kontraktet. Hur ska jag nu gå till väga för att kräva mina pengar utan att det kostar mig för mycket? Tack i förväg.

Lawline svarar

Hej!

Eftersom bilar utgör lös egendom och då du inte sålde bilen i egenskap av näringsidkare är köplagens regler tillämpliga enligt dess 1 §.

Om fel i vara föreligger och köparen därför har krav mot dig som säljare har köparen enligt 42 § rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar felet. Vad som avses med fel i vara behandlas främst i 17-18 §§ och kan i korthet sägas innebära att fel föreligger om varan inte överensstämmer med köpeavtalet, information som lämnats innan köpet och eventuell marknadsföring (exempelvis genom en annons) av varan om det kan antas ha inverkat på köpet. Fel föreligger också om varan inte är användbar för dess ändamål med vilket inte menas varans kvalitet.

Situationen då en var har sålts med ett allmänt förbehåll såsom ”i befintligt skick”, vilket ju är för handen i förevarande fall, behandlas i 19 §. Där föreskrivs att om du som säljare har gett specifika angivelser så gäller de i det avseende före det allmänna förbehållet. Vidare gäller att du som säljare måste upplysa köparen om eventuella väsentliga förhållanden som du måste antas ha känt till och som kan antas ha inverkat på köpet. Slutligen anges i bestämmelsen att fel föreligger om varan är i väsentligt sämre skick än vad som med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter köparen hade kunnat med fog förutsätta.

Ditt felansvar som köpare begränsas dock av 20 § som fastslår att köparen inte får åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen har undersökt varan, eller utan godtagbar anledning avböjt att göra det, får köparen heller inte åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt vid undersökningen.

Angående det du nämner om avtalets bevittnande och underskrifter kan jag bara kort nämna att det inte finns några särskilda formkrav uppställda för köp av bilar. Det innebär att det till och med hade räckt med att ni muntligen avtalat om köpet. Att ni har ingått avtalet skriftligen med bådas namnteckningar och underskrifter kan dock ur bevishänseende vara till din fördel vid en eventuell tvist.

Min bedömning är att köparen är avtalsrättsligt bunden vid köpet och därför förpliktigad att betala ytterligare 2000 kronor för bilen såtillvida fel inte föreligger i varan. Av de fel som köparen har menat att bilen är behäftad med kan jag bara uttala mig om det som du specificerat, däckens mönsterdjup, men med hänsyn till bilens låga pris ska det enligt min mening ganska mycket till för att felen ska kunna åberopas om bilen i stort sett är funktionsduglig. Mönsterdjupet torde inte kunna åberopas, kanske redan för att det inte utgör ett fel enligt lagens mening, men annars för att köparen måste antas ha känt till det förhållandet förutsatt att hen har sett bilen innan köpet.

Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in köparens skuld. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör köparen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.

Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt, vilket förstås är ett alternativ att vända sig till direkt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid. Ofta förbättras dina chanser att få betalt genom att förklara för den kraven gäller mot, i det här fallet köparen, vad som gäller juridiskt så det råder jag dig att försöka med först.


Med vänlig hälsning,

Marcus Holming

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?