Rätt att försvara sig mot knuff?

FRÅGA
HejBerra är på krogen och är rejält berusad och söker att finna plats att sitta på ett ganska fullt ställe.Han får tillfälligt sitta på lite olika platser när folk är ute och röker,eller är på toaletten,och han flyttar sig fogligt för att söka sig en mer permanent sittplats när folk återkommer till sina platser.Allt går bra ända till han försöker sätta sig vid ett bord där Sven sitter med 7-8 tomma platser, Sven försöker att inte släppa in Berra på någon ledig plats varvid en dispyt börjar som uppmärksammas av Svens kompis Per,som hade observerat allting från ett par meters håll. Sen går allt väldigt snabbt,Per tar helt enkelt tag om Berra och föser/knuffar honom mot utgången och där börjar vittnesmålen spreta ordentligt.I omedelbar närhet befinner sig hela tiden Pers kompisar och situatonen är väldigt hotfull då ena sidan tycker att de har rätt att avhysa Berra,och Berra på andra sidan som tycker han blivit orättvist behandlad av ett kompisgäng som "ockuperar" borden.Min fråga blir därför om Berra har rätt att försvara sig mot avhysningen och i så fall hur?
SVAR

Hej!

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om Berra i sammanhanget har rätt att försvara sig mot det våld som han utsätts för.

För att fråga om självförsvar (i detta fall ligger bestämmelsen om nödvärn närmast till hands) ska inträda, krävs att Berra blivit utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp enligt 24 kap. 1§ andra stycket brottsbalken (BrB). Frågan blir således om "fösningen/knuffen" som beskrivs i frågan kan anses vara ett brottsligt angrepp. Det skulle kunna vara fråga om en misshandel enligt 3 kap. 5§ BrB. För detta krävs att Per i sitt handlande uppsåtligen tillfogat Berra smärta eller skada. Uppgifterna i beskrivningen är för knapphändiga för att kunna göra en exakt bedömning huruvida knuffen eller "avhysningen" utgör en misshandel. Jag utgår härifrån från att det vart fall är fråga om en ringa misshandel och därmed även ett brottsligt angrepp.

Nödvärn

Detta leder oss tillbaka till 24 kap. 1§ BrB. En gärning som någon begår i nödvärn är tillåten, så länge nödvärnsgärningen sett till omständigheterna inte är uppenbart oförsvarlig. Detta innebär att våldet som Berra använder för att försvara sig ska vara proportionerligt och nödvändigt för att avvärja det brottsliga angreppet. Det är svårt att exakt säga var gränsen går vid försvarligt våld i denna situation. Det är i vart fall inte tillåtet för Berra att utföra en gärning som innehåller grövre våld än det han utsätts för; slag och sparkar är troligtvis uppenbart oförsvarligt.

Excess

Om man ponerar att Berra trots allt utför våld som anses vara uppenbart oförsvarligt, kan hans gärning ändå bli ursäktad för att han svårligen kunnat besinna sig, enligt 24 kap. 6§ BrB. Detta kallas för nödvärnsexcess.

I rättsfallet NJA 2005 s. 237 togs ett urval av bedömningsgrunder upp, bland annat hur faran upplevdes av den angripne, tiden som stått till förfogande för övervägande, den angripnes individuella egenskaper m.fl. Även berusning där någon tappar besinningen kan verka i den angripnes favör. Med detta sagt görs en individuell bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Skulle Berra således använda mer våld än vad som är tillåtet enligt nödvärnsbestämmelsen skulle han även kunna gå fri med stöd av nödvärnsexcess.

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97358)