FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/11/2014

Rätt att begära ut allmänna handlingar

Jag undrar om jag har rätt att kräva ut information om mitt barn från skolan? Det gäller kränkning och jag vill ha ut information om all relevant information kring detta som gäller mitt barn. Exempelvis händelser som kommit till lärare eller rektors kännedom, möten som de haft med mitt barn, vad de möten handlat om, samt vilka deltagare, åtgärders som beslutats, samt uppföljning och redovisning av resultat .

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att besvara din fråga måste två delfrågor utredas. 1) Rör det sig om allmänna handlingar? 2) Omfattas dessa handlingar av sekretess?

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap 3,12 §§ så har envar som huvudregel rätt att utan avgift ta del av handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna till eller upprättade av myndigheten. En handling som uppnått detta handläggningsstadium klassas som allmän handling och kan därmed begäras ut. Huruvida informationen i detta fall har nått ett sådant handläggningsstadium kan jag inte svara på men om dokument/rapporter har upprättats bör dessa vara allmänna handlingar. 

Emellertid räcker det inte med att en handling är allmän, den måste även vara offentlig, dvs, inte omfattas av sekretess. Som utgångspunkt ska sådan sekretess som skyddar en underårig även
gälla i förhållande till vårdnadshavaren. Uppgiften får inte lämnas ut om barnet kan antas lida betydande men om uppgiften blir känd för vårdnadshavaren. Sådana situationer är bl.a. när barn är utsatta för hot, trakasserier eller det finns risk för våld och övergrepp från en förälders sida eller om föräldern kan använda uppgiften till skada för barnet eller den andra föräldern. Sekretesskyddet har i dessa fall företräde framför t.ex. skollagens krav på att informera vårdnadshavare om barnets kunskapsutveckling etc.

Skaderekvisitet "betydande men" innebär att det krävs allvarlig skada för att informationen ska vara belagd med sekretess gentemot vårdnadshavaren. Vårdnadshavare har därför i regel en vidsträckt möjlighet att få ut information om sitt barn.

Det är dock upp till den utlämnande myndigheten att i varje enskilt fall ta ställning till om sekretess föreligger och utgör hinder för att lämna informationen.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000