Rätt att anmäla misshandel på LSS-boende

Hej jag blev misshandlad av en boende på ett Lss boende. Vad har jag för rättigheter? Hade en till personal som såg allt. Fick blå märken på ansiktet vid ögat svullet, blå märken på ben, ströp mig.

Min chef vill inte att jag ska anmäla för att de inte kommer leda nånstans. Men jag vill inte släppa det. Dessutom är gravid på det. Kan en chef säga att jag inte ska anmäla? Vad kan göra med hela situationen? Får man skadestånd eller

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du kan föra en talan, samt eventuellt kräva skadestånd mot personen som misshandlade dig. För att besvara din fråga ska jag först förklara vilka straffrättsliga bestämmelser som aktualiseras med hjälp av Brottsbalken (BrB). Därefter kommer jag att förklara dina skadeståndsrättsliga rättigheter enligt Skadeståndslagen (SkL). Till sist kommer jag att förklara huruvida du har rätt att anmäla misshandeln.

Har du blivit utsatt för ett brott?

Enligt den bakgrundsinformation du har angett, har du blivit utsatt för misshandel av en boende på LSS-boendet där du jobbar, vilket har resulterat i kroppsskador. Enligt BrB 3 kap § 5 döms den som har tillfogat annan en kroppsskada för misshandel till fängelse i två år. Du beskriver även att du fick blåmärken på ansiktet, ett svullet öga, blåmärken på benet och att personen ströp dig. Du beskriver även att du är/var gravid när misshandeln ägde rum. Detta talar för att gärningsmannen visade särskilt stor hänsynslöshet eller råhet vid misshandeln, vilket kan utgöra grov misshandel enligt BrB 3 kap § 6. Detta brott kan leda till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.

Vidare måste gärningen ha begåtts uppsåtligen (BrB 1 kap § 2). Den bakgrundsinformation du har angett talar i min mening starkt för att uppsåt förelåg vid misshandeln. Det tycks heller inte finnas några omständigheter som ursäktar gärningen, som exempelvis nödvärn. Dock kan personen som misshandlade dig dömas till lindrigare påföljder på grund av psykisk störning (BrB 30 kap § 6).

Dina skadeståndsrättsliga rättigheter

Enligt SkL 2 kap § 1 ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Misshandel utgör i detta fall en personskada, och som tidigare konstaterat tycks även uppsåt föreligga bakom misshandeln. Åtminstone vårdslöshet torde inte vara något problem att bevisa. Vidare framgår det i SkL 5 kap § 1 att skadestånd pga personskada bl.a sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk eller kränkning.

I första hand är det gärningsmannen, dvs den som misshandlat dig, som ska betala skadeståndet. Om gärningsmannen däremot är omyndig, kan du även begära skadestånd från dennes vårdnadshavare (SkL 3 kap § 5). Om du vill, kan du upprätta en skadeståndstalan i samband med en polisanmälan. Oftast är åklagaren även skyldig att hjälpa dig att kräva ersättning vid en rättegång (SkL 3 kap § 11). Ifall du saknar möjligheter att få skadestånd från gärningsmannen eller ditt försäkringsbolag, kan du i vissa fall få brottsskadeersättning från brottsoffermyndigheten.

Har du rätt att anmäla?

Du har rätt att anmäla brottet, då det finns inga rättsliga hinder för att du ska anmäla. Din chef har heller inte rätt att vidta några åtgärder mot dig då detta skulle strida mot repressalieförbudet i Diskrimineringslagen (DiskL). Det kan även vara värt att nämna att din arbetsgivare enligt Arbetsmiljölagen (AML) 1 kap § 1 och 6 kap § 1 har en plikt att se till att ni har säkra och sunda arbetsförhållanden genom ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Sammanfattningsvis:

Du har enligt den bakgrundsinformation du har angett utsatts för misshandel, eventuellt grov sådan, Det innebär i sin tur att du kan kräva skadestånd på grund av personskada. Det finns heller inga rättsliga hinder för att anmäla händelsen, och din chef har en skyldighet att se till att ni har en trygg och sund arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Ifall du har fler funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning:

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”