Ränta på rättegångskostnader

FRÅGA
Hej! Jag begärde verkställighet av en dom. Tingsrätten godkände min begäran men fann att processen varit onödig. Därför ska jag betala motpartens advokatkostnader motsvarande 5000 kr. Jag har överklagat till hovrätten och begärt att hovrätten ska överpröva tingsrättens beslut avseende onödig process och därmed befria mig från att betala advokatkostnaderna. Nu har det gått snart fyra månader sen hovrätten fick min överklagan. 1) Jag är orolig för räntebetalningarna på advokatkostnaderna. Hur stort kan räntan bli på ett halvt år? 2) kan jag strunta i att betala 5000? Då beloppet understiger ett halvt basbelopp. Tacksam för era svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om ersättning för rättegångskostnader återfinns framför allt i 18 kap. rättegångsbalken (här). Av 18 kap. 8 § 2 st. rättegångsbalken framgår att ersättningen ska innefatta ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) (här) från dagen då målet avgörs till dess betalning sker. Utgångspunkten för ränteberäkningen är avgörandet i den instans där kostnaden uppkommit. Ränta på ersättning för kostnader i tingsrätten löper alltså från dagen då tingsrättens avgörande meddelades, medan ränta på ersättning för kostnader i hovrätten löper från dagen för hovrättens avgörande.

Den bestämmelse i räntelagen som rättegångsbalken hänvisar till föreskriver en räntesats som motsvarar referensräntan ökad med åtta procentenheter. Räknat på nu gällande referensränta innebär det en årlig ränta om sju och en halv procent. På sex månader innebär en sådan ränta i ditt fall en räntekostnad på 187,50 kr.

Vad gäller din andra fråga, förmodar jag att du tänker på bestämmelsen om förenklade tvistemål i 1 kap. 3 d § 1 st. rättegångsbalken (här). Enligt den bestämmelsen ska dispositiva tvistemål där värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp handläggas av en domare istället för tre, som annars är brukligt. Mål som handläggs av endast en domare brukar kallas förenklade tvistemål eller FT-mål.

Möjligheterna att få ersättning för rättegångskostnader i förenklade tvistemål är begränsade, vilket framgår av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. En begränsning som är särskilt intressant i ditt fall är att ingen ränta löper på ersättning för rättegångskostnader i förenklade tvistemål. Det framgår inte av din fråga om ditt mål handlades som ett förenklat tvistemål, men i så fall behöver du alltså inte betala någon ränta på ersättningen.

I ditt fall har emellertid tingsrätten funnit att din motpart hade rätt till 5 000 kr i ersättning. Du kan därför inte låta bli att betala, såvida inte hovrätten ändrar tingsrättens beslut och befriar dig från betalningsskyldigheten. Du kan dock vägra att betala innan processen är avslutad, men eventuell ränta på ersättningen fortsätter i så fall att löpa till dess att betalning sker.

Kort sammanfattat utgår alltså årlig ränta på ersättningen med en räntesats som motsvarar referensräntan ökad med åtta procentenheter, i nuläget sju och en halv procent. Om målet handlades som ett förenklat tvistemål utgår dock ingen ränta. Eftersom tingsrätten har förpliktat dig att utge 5 000 kr till motparten är du skyldig att göra det, såvida inte hovrätten ändrar beslutet och befriar dig från betalningsskyldigheten. Du kan hålla inne betalningen i väntan på hovrättens beslut, men eventuell ränta på ersättningen fortsätter i så fall att löpa under processens gång.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (229)
2020-10-29 Rättegångskostnader vid talan mot kommun eller tjänsteman
2020-10-27 När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?
2020-10-08 Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?
2020-10-04 Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?

Alla besvarade frågor (85560)