Räknas blåmärken som misshandel?

FRÅGA
Räknas blämärken som misshandel ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om det faktum att en handling har lett till att någon har fått blåmärken, gör att det räknas som misshandel. Eller med andra ord, vart gränsen för misshandel går. Svaret beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men om någon har fått blåmärken till följd av vad en annan person har utsatt denne för är det typiskt sett att betrakta som misshandel.

Bestämmelsen om vad misshandel är ser ut på följande sätt:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel. (3 kap. 5 § brottsbalken)

Vad som är att räkna som misshandel

Om någon har fått blåmärken är det sannolikt närmast till hands att koppla det till vad man i lagtexten kallar för kroppskada. Värt att notera är att begreppet kroppskada inte enbart tar sikte på det som man kanske först kommer att tänka på såsom svullnader, sår och benbrott, utan även en sådan sak som att raka av någon håret kan innefattas av begreppet kroppskada.

Det förhållandet att offret inte har upplevt någon smärta betyder inte att en kroppskada inte har uppstått. Misshandel blir med andra ord aktuellt även om handlingen inte inneburit tillfogande av smärta.

På samma sätt räcker det med att offret har upplevt smärt utan att ha åsamkats någon kroppskada för att misshandel ska bli aktuellt. Med smärta menas ett fysiskt lidande som inte är allt för obetydligt. Att man har tillfogats smärta är dock naturligtvis svårt att bevisa, tillskillnad från kroppskada.

Om någon har gjort så att du har fått blåmärken talar det för att du har blivit tillfogad såväl kroppsskada som smärta och således aktualiserar det brottet misshandel.

Vad som typiskt sett inte räknas som misshandel

För att ha något att jämföra med är några saker som typiskt sett inte innefattar ett tillfogande av kroppskada eller smärta exempelvis att hälla vatten över någon, knuffa någon i ett dike eller att spela upp ett störande ljud.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96583)