Är elevers betyg sekretessbelagda?

2016-08-30 i Sekretess
FRÅGA
Ponera att jag går in till min sons skola (gymnasium) och frågar i expeditionen efter betyg på alla elever som går hans klass.Har jag rätt att begära detta? Har skolan skyldighet att lämna betyg för alla studenter?Skulle de vägra: finns det en specifik paragraf man kan hänvisa till (PUL kanske)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om huruvida sekretess råder på elevers betyg eller inte. Den lag som är aktuell i denna fråga är Offentlighet och sekretesslagen (OSL), se lagen här. I denna lag framkommer av 23 kap 7§ OSL att sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Syftet med denna regel är att skydda typiskt sett känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Uppgifter om betyg och studieresultat samt även närvaroinformation är dock inte sådana uppgifter som typiskt sett omfattas av sekretess. Detta framkommer även av förarbetena till lagen, dvs prop. 2005/06:161 s. 101.

Det finns därmed ingen direkt regel som talar emot att du ska få ta del om uppgifter gällande elevers betyg på sonens skola. Uppgifter såsom betyg blir allmänna uppgifter så fort de har expedieras eller slutbehandlas, vilket vad gäller betyg ofta sker genom att de arkiveras i en mapp eller ett system på skolan, se 2 kap 7 § Tryckfrhetsförordningen (TF), här. Offentlighetsprincipen enligt 2 kap 1 § TF säger att svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

ALLTSÅ: Betyg som arkiveras är allmänna handlingar och skyddas inte av någon direkt sekretessregel och du får därför enligt Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen ta del av elevernas betyg.
Detta får göras avgiftsfritt på plats i skolans expedition enligt 2 kap 12 § TF.

Hoppas att mitt svar hjälpte dig! Ha det gott!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85171)