Räcker ett osignerat dokument för att bevisa att muntligt avtal har ingåtts?

2020-03-20 i Muntliga avtal
FRÅGA
hej! En part (A) anser att ett avtal har ingåtts muntligen. Den andra parten (B) anser att det aldrig har ingåtts något avtal. Ord mot ord föreligger. A visar sedan skriftliga avtalsvillkor som rubriceras med "följande avtalsvillkor har ingåtts mellan A och B". Detta utan att varken B eller A har skrivit under avtalsvillkoren. Kan man göra så? Förrätta avtalsvillkor utan signatur från motpart dvs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Gällande rätt:

Huvudregel för hur avtal ingås är anbud-acceptmodellen. Modellen bygger på att parterna lämnar en varsin viljeförklaring och när dessa är likalydande har ett avtal ingåtts, 1 kap AvtL. Först lämnar anbudsgivaren ett anbud, dvs. ett förslag på avtal. Detta anbud svarar mottagaren på genom att lämna en accept till anbudsgivaren. Accepten får inte innehålla någon invändning på avtalsinnehållet för att ett avtal ska ha uppkommit. I vissa fall finns det lagstadgade formkrav vad anbudet och accepten ska innehålla, ex krav på skriftligt avtal vid fastighetsköp, men i de flesta fall står det inte i lagen hur anbudet och en accepten se ut. Avtal kan exempelvis ingås muntligen. Vid tvist blir avtalets existens eller innehåll en bevisfråga.

Är dokumentet bindande?

I ditt fall är det B:s accept som ska bevisas. Ett dokument utan signaturer räcker inte för att avtal kommit till stånd. När det, som i frågan, handlar om att A hävdar att ett avtal har ingåtts är det vid en tvist A som har bevisbördan. A måste alltså bevisa att ett avtal faktiskt föreligger. Om A kan visa att B har handlat i enlighet med dokumentet skulle detta möjligtvis utgöra ett bevis för att avtal har kommit till stånd.

Kan dokumentet göra att det påstådda muntliga avtalet blir bindande?

Om A inte kan bevisa att dokumentet gäller som avtal kan dokumentet istället fungera som ett tecken på att ett muntligt avtal har ingåtts, men då kvarstår det muntliga avtalet att bevisas vid tvist. Just muntliga avtal kan leda till svåra bevisfrågor. För att A ska lyckas bevisa att ett muntligt avtal har kommit till stånd kan en inspelning eller ett oberoende vittnesmål om avtalsinnehållet användas. Om B har handlat i enlighet med det tvistiga muntliga avtalet skulle det även kunna vara bevis för att avtal har ingåtts. Om A endast har dokumentet som bevis för att muntligt avtal har uppkommit kommer A antagligen ha svårt att bevisa att B haft som avsikt att ingå avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (209)
2020-10-24 är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

Alla besvarade frågor (85694)