Putativt nödvärn

FRÅGA
Exakt vad är putativt nödvärn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till nödvärn handlar om att man kan ha rätt att ta till våld, och hot om våld, som annars vore olagligt för att avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Av 24 kap. 1 § Brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Vid bedömningen av om någon har begått ett brott ser man först och främst till huruvida rekvisiten i en enskild straffbestämmelse är uppfyllda. Därefter ser man till huruvida det föreligger några omständigheter som kan göra den otillåtna gärningen rättfärdigad (t.ex. nödvärn).

Kommer man fram till att det begåtts en otillåten gärning och att det inte finns några rättfärdigande omständigheter går man vidare till att se om rekvisiten för att gärningsmannen ska ses som personligt ansvarig är uppfyllda. Med detta menas, om det inte är fråga om ett oaktsamhetsbrott, att gärningen ska ha begåtts uppsåtligen. Uppsåt kan, väldigt förenklat, sägas innebära att gärningsmannen förstår vad det är denne gör. Enligt den s.k. täckningsprincipen krävs att uppsåtet ska stämma överens med/täcka den otillåtna gärningen som den anges i rekvisiten för otillåten gärning. Detta innebär i princip att gärningsmannen måste förstå att det inte föreligger några rättfärdigande omständigheter. Det är här frågan om putativt nödvärn kan bli aktuell att bedöma.

Det kan nämligen vara så att gärningsmannen inbillar sig att en situation är värre än vad den är och tror sig vara utsatt för ett brottsligt angrepp och att denne därför har rätt att använda nödvärn. Ett exempel på en putativsituation är följande:

A siktar på B med en vattenpistol och B tror att det är en äkta pistol. Om B därför tror att han befinner sig under ett överhängande brottsligt angrepp föreligger en putativ nödvärnssituation. Om B i en sådan situation slår A måste man vid bedömningen av om B har begått ett brott se till huruvida B haft uppsåt till att begå en otillåten gärning. Eftersom B här har trott sig agera i nödvärn är troligen så inte fallet d.v.s. om gärningen varit rättsenlig utifrån hur B har uppfattat situationen kan denne inte dömas för brott. Man ser alltså inte handlingen som tillåten men eftersom B:s uppsåt inte "täcker" frånvaron av omständigheter som gör gärningen tillåten ska denne gå fri.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga men detta är ganska knepig juridik och om det är någonting som fortfarande är oklart får du väldigt gärna höra av dig så ska jag försöka förklara bättre!

Vänligen,

Tom Sundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)