Putativt nödvärn

Exakt vad är putativt nödvärn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till nödvärn handlar om att man kan ha rätt att ta till våld, och hot om våld, som annars vore olagligt för att avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Av 24 kap. 1 § Brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Vid bedömningen av om någon har begått ett brott ser man först och främst till huruvida rekvisiten i en enskild straffbestämmelse är uppfyllda. Därefter ser man till huruvida det föreligger några omständigheter som kan göra den otillåtna gärningen rättfärdigad (t.ex. nödvärn).

Kommer man fram till att det begåtts en otillåten gärning och att det inte finns några rättfärdigande omständigheter går man vidare till att se om rekvisiten för att gärningsmannen ska ses som personligt ansvarig är uppfyllda. Med detta menas, om det inte är fråga om ett oaktsamhetsbrott, att gärningen ska ha begåtts uppsåtligen. Uppsåt kan, väldigt förenklat, sägas innebära att gärningsmannen förstår vad det är denne gör. Enligt den s.k. täckningsprincipen krävs att uppsåtet ska stämma överens med/täcka den otillåtna gärningen som den anges i rekvisiten för otillåten gärning. Detta innebär i princip att gärningsmannen måste förstå att det inte föreligger några rättfärdigande omständigheter. Det är här frågan om putativt nödvärn kan bli aktuell att bedöma.

Det kan nämligen vara så att gärningsmannen inbillar sig att en situation är värre än vad den är och tror sig vara utsatt för ett brottsligt angrepp och att denne därför har rätt att använda nödvärn. Ett exempel på en putativsituation är följande:

A siktar på B med en vattenpistol och B tror att det är en äkta pistol. Om B därför tror att han befinner sig under ett överhängande brottsligt angrepp föreligger en putativ nödvärnssituation. Om B i en sådan situation slår A måste man vid bedömningen av om B har begått ett brott se till huruvida B haft uppsåt till att begå en otillåten gärning. Eftersom B här har trott sig agera i nödvärn är troligen så inte fallet d.v.s. om gärningen varit rättsenlig utifrån hur B har uppfattat situationen kan denne inte dömas för brott. Man ser alltså inte handlingen som tillåten men eftersom B:s uppsåt inte "täcker" frånvaron av omständigheter som gör gärningen tillåten ska denne gå fri.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga men detta är ganska knepig juridik och om det är någonting som fortfarande är oklart får du väldigt gärna höra av dig så ska jag försöka förklara bättre!

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo