Process för att utkräva skadeståndsansvar av hyresgäst

2016-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag hyrde ut min bostadsrätt och har fått skador på lägenheten som ej kan räknas som slitage. Hur går jag tillväga om personen ej vill ersätta dessa skador?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga.

Av 12 kap 24 § jordabalken följer att en hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Hyresgästen blir alltså inte skyldig att ersätta skador som är att anse som normalt slitage.

Om du anser att din hyresgäst har åsidosatt sin vårdplikt enligt 12 kap 24 § jordabalken, och därmed är ansvarig för skada på lägenheten, kan du väcka talan i tingsrätten genom en stämningsansökan. Talan kan väckas i den tingsrätt där svaranden, i detta fall din hyresgäst, har sitt hemvist, enligt 10 kap 1 § rättegångsbalken. Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år. Talan bör även kunna väckas vid den ort där bostadsrätten är, 10 kap 8 § rättegångsbalken.

Mer information om hur du kan gå till väga vid en eventuell stämningsansökan finner du på http://www.domstol.se/tvist/stamningsansokan/.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?