Process bostadsrätt

2022-01-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Fråga re skadeståndsansvar för styrelse i bostadsförening, dvs tillämpning av lagen om ek för.Bakgrund: Styrelsens kassör driver, med hjälp av föreningens bokföringsfirma, genom en styrelsens proposition till en extra stämma att andelstalen skall ändras till vederbörandes fördel ( drygt 2000kr mindre i månaden o för 4 andra medlemmar en höjning med drygt 500kr/månaden), då endast yta skall ligga till grund. Föreningen bildades för 100 år sedan då oxå huset uppfördes. Byggnaden har inte ändrats sedan dess. Kassörens lägenhet samt 4 andra lägenheter åsattes då samma andelstal vid bildandet, samtliga 5 betalde in vardera 30.000kr. Föreningens stadga reglerar inte likabehandlingsprincipen eller skadestånd, men jäv, i frågor om omröstning. Fråga: Om brott mot likabehandling - dvs medlemmar får inte behandlas olika om det inte finns sakliga skäl. (NJA 1977 s. 393), tex att att kassörens lägenhet är speciell, högt till tak, stora fönster o egen ingång i gatuplanet - eller om skadeståndsgrund föreligger, pga av förmögenhetsskada/överföring. Hur o var (TR? ) processar man re kompensation o vad kan det finnas för utsikt till framgång? Åtar Ni er processföring o/eller upprättande av inlagor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att den främst rör den processuella frågan, alltså hur man kan gå till väga för att få kompensation från en bostadsrättsförening som brustit i att behandla sina medlemmar lika. Jag kommer dock kort redogöra för kringliggande rättsläget först.

Likhetsprincipen

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, FL, 7 kap 42 § uttrycker den så kallade likhetsprincipen. Att den är tillämplig på bostadsrättsföreningar framgår av bostadsrättslagen (1991:614), BRL, 9 kap 12 §. Man kan egentligen inte säga att paragrafen "är" likhetsprincipen, för principen är en mer övergripande associationsrättslig princip som finns i både föreningsrätt och bolagsrätt. Man kan beskriva den som ett minoritetsskydd som ska förhindra att en majoritet otillbörligt missgynnar en minoritet.

Likhetsprincipen är främst tänkt att skydda mot styrelsebeslut, inte stämmobeslut. Skydd mot stämmobeslut finns i stället i olika röstningsregler i vissa frågor. Den som blir applicerbar i ert fall är BRL 9 kap 16 §. Där anges att det vid röstning krävs två tredjedelars majoritet och hyresnämndens godkännande. Likhetsprincipen kan dock få visst genomslag även här, men rättsläget är inte helt tydligt.

Ändra andelstal

Andelstalen ligger ofta, som du påpekar, till grund för beräkningen av avgiften varje medlem erlägger. Som regel gäller att det är upp till föreningen att själv välja hur avgiften beräknas, så att bara ytan beaktas är i sig inte otillåtet.

Chans till framgång

Eftersom jag inte vet hur er bostadsrättsförening ser ut, eller hur jävet är reglerat, blir det svårt att säga definitivt hur chansen till framgång med ersättningskrav ser ut. Det jag kan göra är att gå igenom de processuella förutsättningarna. Resten kan vi diskutera per telefon eftersom du valt den tjänsten.

Processuella förutsättningar

Stämmobeslut kan överklagas på grund av att det är fattat i fel ordning eller strider mot lagen (och således också likhetsprincipen), detta enligt BRL 9 kap 14 § och FL 6 kap 47 §. Det görs i allmän domstol, alltså tingsrätt. Beslut från hyresnämnden som krävs för andelstalet kan överklagas till hovrätt (BRL 11 kap 3 §).

För att få skadestånd måste en skadeståndstalan väckas, detta bör vara en sista utväg eftersom det kan blir dyrt och oförutsägbart. Den kan väckas mot både styrelseledamöter (FL 21 kap 1 §), och mot föreningen. Skadeståndet skulle i detta fall sannolikt röra värdeminskningen i bostadsrätten.

Eftersom frågan rörde främst de processuella frågorna och jag inte vet mer än övergripande omständigheter har jag svårt att utveckla svaret mer än så.

Uppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer nu på måndag (17/1) kl 10.30. Jag ringer från dolt nummer. Om du har någon följdfråga eller om tiden inte passar nås jag på vidar.wicklund@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2118)
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?
2022-01-18 Samägd fastighet - problem

Alla besvarade frågor (98614)