Prisavdrag för dålig hälsa på häst - samt äganderättsövergång av egendom

2017-10-29 i Köplagen
FRÅGA
Hästköpsfråga!Köpte en häst 16/8 2013 (privat från privatperson - Köplagen) med övrig överenskommelse: att säljaren skulle stå för vaccinering, grund- och botulism. Hästen var enligt muntlig upplysning, riden i alla gångarterna, hade bla ridits på en distanstävling, men inte utbildad. Köpeskilling var 25' och jag betalade 10' i handpenning. Resterande skulle betalas i sin helhet senast 1/4 2014. Den 28/1 2014 betalade jag ytterligare 3' och hjälpte dessutom säljaren med diverse hö, skoning av hennes hästar etc för 5'. Hästen jag köpt påvisade en massa nervösa besvär när hon kom till mig och jag hade mängder av sms kontakt med säljaren som bortförklarade det hela. Hon ordnade inte heller med vaccineringen. Först 14/3 2015 utförde hon själv en 1:a grund vaccinering (ej nr.2 och ej 2 botulismvaccineringar som krävs för en grund!) efter massor av påtryckningar. Jag hade då redan 2014 sagt att jag inte ville betala resterande 7' då jag ansåg att hon inte stod för sin del av avtalet, hade ljugit om hästens ridbarhet och inte heller hjälpte mig som hon lovat-hästen gick inte att tränsa. Säljaren har även "parkerat" en äldre häst hos mig som jag sörjt för i 3års tid och som hon hotar med slakt varje gång jag bett henne att hämta henne. Säljaren och jag har inte haft kontakt sedan 14/3 2015 och jag vill nu enbart ha ett slut på affären! Båda hästarna står fortfarande på säljaren som ägare i Svenska Arabhäst registratet, men jag vill ta över dem båda två!Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas. Om jag förstått saken rätt så består ert avtal om ett köp av häst, men i avtalet så har ni också bestämt att säljaren ska vara skyldig för vaccinering av hästen samt att hästen inte uppfyllde de krav ni avtalat om.

Köplagen

Eftersom att ni båda är två privatpersoner så är Köplagen (KöpL) tillämplig.

Du har alltså köpt en häst som behöver vaccineras samt inte är i det ridskick du förväntade dig. Eftersom att ni av allt att döma inte har avtalat om att hästen inte ska vara ridbar kan man säga att hästen är "felaktig". En del avtalet var också att vaccination också skulle ingå, här har köparen gjort en utfästelse om att hästen ska vaccineras vilket också får ingå i avtalsbrottet. (dock är ej köplagens felregler tillämpliga på köparens försumlighet av vaccination) En icke ridbar häst avviker i regel från vad man som köpare har fog att förutsätta enligt 17 § köplagen.

Man får dock endast som köpare åberopa sådant som man inte känt till vid köpet. Du visste om att hästen behövde vaccineras och att hästen därmed inte var i 100 % skick, men att hästen hade ett så dåligt hälsotillstånd så att den inte gick att träna var inget du förväntade dig. Det finns ingen generell undersökningsplikt, men om du som köpare har undersökt hästen på det sättet så att du märkbart kunnat få dig en uppfattning kan du som köparen inte åberopa de fel som borde ha upptäckts. Detta gäller även om säljaren har påtalat dig att undersöka hästen och du trots detta inte har undersökt den. Det här gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, typsiskt sett vetat om att hästen inte var i skick för att kunna tränas men då inte sagt något. (se 20 § Köplagen)

Det är svårt för mig att bedöma av omständigheterna hur mycket du kände till om hästen eller inte, samt i vilken omfattning du undersökte hästen eller vad säljaren har sagt innan köpet. Inte heller framgår det om hästens hälsa var av sådan karaktär att den var lätt att upptäcka. Jag får anta utifrån vad du beskriver att så inte var fallet. Om du alltså kan bevisa att hästen var "felaktig", att den var så redan vid ditt köp och att du inte borde ha upptäckt hästens krämpor, får man göra påföljder gällande förutsatt att man reklamerar inom en skälig tid. Dock 32 § 2 st KöpL ger en yttersta frist inom vilken reklamation måste ske. Här har mer än två år passerat efter det att du som köpare tagit emot varan. Då inträder den s.k. köplagspreskriptionen. Det främsta skälet till regeln är att säljaren inte ska behöva ansvara hur länge som helst för varan. Lite beroende på om du har meddelat säljaren inom 2 år från att du köpte hästen (vilket det verkar som att du har), om att du inte tänker betala fullt pris, så kan man säga att du har uppfyllt din reklmation. Först och främst ska då ett avhjälpande från säljarens sida ske (tex vård av veterinär), vilket inte har hänt här, därefter kan du då göra påföljder gällande, tex prisavdrag vilket du redan har hävdat. (37–39 § KöpL)

Jag anser att du har uppfyllt din reklamation då du har sagt till säljaren att du inte tänker betala fullpris. Och eftersom säljaren verkar har bemött ditt krav på prisavdrag och det gått ett bra tag nu sedan ni hörde senaste så får vi anta att säljaren godtagit detta. Och jag tycker därmed inte att du behöver betala resterande 7.000. Skulle personen komma och begära in resterande del av summan och det skulle gå till domstol så handlar det om bevisvärdering. Då rekommenderar jag att du har dokumenterat allt ordentligt, spara köpeavtal, sms, bilder etc.

Angående den andra hästen som står i ditt stall kan du inte göra så mycket åt eftersom att du inte äger denne. Det är upp till ägaren att göra vad denne vill med hästen. Det finns inte heller något som tyder på att äganderätten skulle ha gått över på dig. Jag ska förklara hur det fungerar med äganderätten.

När äganderätten går över på köparen

Ett skriftligt avtal (som inte är nödvändigt) är ett bevismedel för vad parterna har kommit överens om. Samma sak är det med hästpass liksom registrering i något register. Det är ett bevismedel som talar för att den som har köpeavtalet, passet eller är registrerad i något avelsförbunds databas är den rätte ägaren till hästen. Ett kvitto på betalning är ett bevismedel för att köparen har köpt hästen. (Det riktiga rättsförhållandet, vem som är den rätte ägaren till hästen är en annan sak) Det ankommer slutligen på domstol att avgöra vem som äger hästen (dvs har "bättre rätt"). I sammanhanget får det påpekas att utgångspunkten är i princip att skriftligt avtal gäller om inte annat bevisats.

Notera alltså att betalning eller full betalning som i ditt fall inte är nödvändig för att ägandet övergår till köparen. Vid exempelvis avbetalningsköp äger köparen hästen om parterna inte avtalat om äganderättsförbehåll (se avbetalningslagen, AvbL). Har säljaren släppt iväg hästen utan att få betalt innebär detta att hästen ägs av köparen men att köparen har en skuld till säljaren. Säljaren äger inte rätt att ta tillbaka hästen om det inte avtalats särskilt om detta genom ett sådant äganderättsförbehåll som nämnts i 1 § AvbL. Köparen å sin sida kan disponera hästen som denne vill, t.o.m sälja den vidare, om avtalet inte reglerar dessa frågor.

Det rättsområde jag förklarar nu är det inom juridken som kallas för sakrätt. Det är viktigt att skilja på vem som är sakrättslig ägare och civilrättslig ägare. Man kan säga att civilrättslig ägare till någonting blir man genom avtal, tex ett köpeavtal. Man kan alltså vara den civilrättsliga ägaren till egendom innan man ens har fått varan. Då är man inte sakrättslig ägare än, utan sakrätten tillhör fortfarande säjaren och säljaren har därmed "bäst rätt till den egendomen. Dock när du får hästen i din besittning, då blir du alltså också sakrättslig ägare. Och det är sakrättslig ägare som är det viktiga. Det innebär helt enkelt att ingen kan ta hästen ifrån dig när du är sakrättslig ägare.

Genom att du har ett köpeavtal på att du har köpt den ena hästen kan du ansöka om registrering med hjälp av avtalet, då jag anser att sakrätten har övergått till dig. Du har gjort gällande ditt prisavdrag och avtalet får anses vara fullbordat.

Angående den andra hästen så kan du inte göra så mycket. Där måste du fortfarande komma överens med säljaren om att denne överlåter hästen till dig för att du ska kunna registera den. Sakrätten till den hästen har alltså inte gått över på dig även fast du har hästen i din ägo.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1415)
2021-09-26 Reklamation vid vidareförsäljning
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

Alla besvarade frågor (95953)