Principalansvaret

Hej. (Vilken fantastisk hemsidan ni har)

Kan jag som anställd bli ersättningsskyldig till min arbetsgivare om jag har av okunskap angivit en produkt till en kund med fel specifikationer för ändamålet.

Exempel. Om jag sålt ett fönster som ska klara vissa krav men det visade sig vara fel fönsters och nu vill kunden ha rätt fönster. Kan då arbetsgivaren kräva mig på pengar som anställd om jag gjort fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du angivit en felaktig produkt till en kund varpå du nu undrar om du kan bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren för det inträffade misstaget.

Arbetsgivarens principalansvar

En arbetsgivare har ett principalansvar över sina anställda. Detta innebär att det huvudsakligen är arbetsgivaren som ska ersätta skador som åsamkats av arbetstagare i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan dock bli ansvarig för skador som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning och den skadelidandens intressen (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta innebär med andra ord att arbetstagaren enbart svarar för de skador som hen orsakat i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Kravet på synnerliga skäl är ett väldigt högt ställt krav som inte torde vara uppfyllt i ditt fall, då jag tolkar det som att det tillhör dina arbetsuppgifter att ange produkter till kunder för specifika ändamål, varpå det i detta fall angivits fel specifikationer.

Vad krävs för att principalansvaret ska tillämpas?

I (3 kap. 1 § skadeståndslagen) anges vissa krav som måste vara uppfyllda för att principalansvaret ska kunna göras gällande. Dels så ska det handla om en skada som orsakats "i tjänsten". Det är inte helt enkelt att ge ett tydligt svar på vad som är i tjänst, men en huvudsaklig utgångspunkt är att handlingar vidtagna under arbetstid och som tillhör arbetsuppgifter i princip alltid ska anses vara i tjänsten. Det krävs även att det finns en arbetstagare, vilket du är i detta fall. Slutligen krävs att arbetstagaren agerat vårdslöst i sitt handlande, vilket kan konstateras att du gjort då misstaget hade kunnat undvikas om det möjligen gjordes en noggrannare kontroll beträffande vad den aktuella kunden behövde för fönster.

Principalansvaret kan avtalas bort

Skadeståndslagen utgör dispositiv rätt, vilket innebär att det är fritt mellan parterna att komma överens om annat än det som stadgas i lagen. Om parterna inte avtalat eller kommit överens om annat, så är det de som anges i lagtexten som kommer att vara gällande. Principalansvaret kan avtalas bort. Det framgår inte i frågan huruvida detta är något som diskuterats eller avtalats om mellan dig och din arbetsgivare tidigare. Det framgår således alltså inte om det finns ett skriftligt eller muntligt avtal om att ex arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över skador åsamkade i tjänst.


Sammanfattning och min bedömning i din fråga

Med beaktande av din bakgrundsinformation, är min bedömning, att principalansvaret torde kunnas göra gällande i detta fall, vilket innebär att det är arbetsgivaren som skall ansvara för dessa skador som kunden åsamkats i detta fall. Min bedömning är alltså att det är din arbetsgivare som kommer svara för att du råkat att ange fel produkt till en kund. Det är dock viktigt att komma ihåg att principalansvaret kan avtalas bort, vilket det saknas information beträffande i frågan. Utgångspunkten är dock att detta är något som arbetsgivaren kommer att svara för.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”