Principalansvar för föräldrar vid försök till stöld av moped

FRÅGA
Hej. Min moped utsattes för ett stöldförsök och skadades då samtidigt. Jag gjorde själv ett envarsgripande på gärningsmannen som var under 15 år. Enligt polisanmälan är nu brottet avslutat med hänvisning till att GM inte var straffmyndig och det saknas förutsättningar för utredning 31par i lagen med särskilda bestämelser om unga lagöverträdare. Har jag inte rätt till ersättning för självrisken på skadan av MA´s föräldrar genom 3 kap 5 paragrafen i skadeståndslagen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det s.k. principalansvaret för vårdnadshavare regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) (SKL), vilken du finner (här). Enligt 3 kap. 5 § 1 st. 1p. SKL (här) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Det förutsätts således att en straffbar handling har skett. Även brott genom oaktsamhet omfattas. Enligt 3 kap. 5 § 2 st. SKL (här) är förälderns ansvar för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (här) som gäller för det år då skadehändelsen inträffade.

I ditt fall verkar det som att gärningsmannen utförde ett stöldförsök på din moped. Detta är en straffbar handling enligt 8 kap. 12 § Brottsbalken (BrB) (här) och 23 kap. 1 § BrB (här). Av detta att utläsa bör därför denna situation omfattas av 3 kap. 5 § SKL om föräldrars principalansvar eftersom gärningsmannen har utfört en straffbar handling. Gärningsmannens föräldrar ska alltså ersätta den sakskada som har uppstått på din moped. Deras skadeståndsskyldighet är dock begränsad till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om stöldförsöket således skedde i år, 2016, innebär det att gärningsmannens föräldrar ska ersätta max en femtedel av prisbasbeloppet för år 2016, dvs. 44 300/5 = 8 860 kronor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll