Preskriptionstider för brott

2020-03-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
1: för vilka brott finns/fanns det en preskriptionstid och hur lång är denna tid/var då? 2: vilka brott ex människorov, finns det ingen preskriptionstid på? 3: vid överklagning kan man lyfta detta i Europadomstolen då? krävs det då att det är för brott som inte har ngn preskriptionstid? För brottet som är preskriberade går ju inte att överklaga, fortsätta att driva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För vilka brott finns det preskriptionstid och hur lång är denna?

Preskriptionstider regleras i brottsbalken (BrB). Desto allvarliga brottet är, desto längre är preskriptionstiden. Preskriptionstiderna är för närvarande:

- 2 år för brott som kan ge max ett års fängelse

- 5 år för brott som kan ge max två års fängelse

- 10 år för brott som kan ge max åtta års fängelse

- 15 år för brott som kan ge över åtta års fängelse

- 25 år för brott som kan ge livstid fängelse (35 kap 1 § BrB).

Vilket straff som respektive brott kan ge utläses i respektive brottsbestämmelse.

Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begås (35 kap 4 § BrB). Det finns dock undantag, exempelvis för sexualbrott mot barn. Preskriptionstiden börjar då löpa den dag då offret fyller 18 år.

Om den misstänkte häktas eller delges åtal för brottet sker ett preskriptionsavbrott. Om målet sedan avskrivs har dock inget avbrott skett (35 kap 3 § BrB). Ett preskriptionsavbrott kan inte heller ske om det högsta straffet för brottet endast är böter (35 kap 6 § BrB).

Vilka brott saknar preskriptionstid?

De allra allvarligaste brotten blir aldrig preskriberade. Det gäller mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott och försök till dessa brott. Det gäller endast om gärningsmannen var 21 år eller äldre när brottet begicks (35 kap 2 § BrB).


Preskriptionstid och Europadomstolen

Vad krävs för att väcka talan i Europadomstolen och vad prövar domstolen?

För att få ett ärende prövat i Europadomstolen krävs att man först överklagat domen till den svenska högstainstansen, vilket vid brottmål vanligtvis är Högsta Domstolen. Det har ingen betydelse om prövningstillstånd meddelats eller ej.

Vad prövar Europadomstolen?

Att väcka talan i Europadomstolen innebär inte att man "överklagar" en svensk dom. Europadomstolen prövar istället om man fått en fri- eller rättighet enligt Europakonventionen (EKMR) kränkt. Om man får rätt i Europadomstolen innebär det alltså inte att en nationell dom ändras eller upphävs. Det kan däremot leda till att man får skadestånd av staten för att ens fri- eller rättighet blivit kränkt.

Preskriptionstider i Europakonventionen

EKMR innehåller inga uttryckliga bestämmelser om preskription. Domstolen har dock i flera avgöranden konstaterat att de nationella preskriptionsreglerna ska gälla (se ex Stubbings m.fl. mot Förenade kungariket). Det finns däremot också avgöranden där Europadomstolen ansett att den nationella preskriptionstiden varit för kort och att rättigheten "rätt till domstolsprövning" enligt artikel 6.1 EKMR därför kränkts (se ex Stagno mot Belgien). Att domstolen gör denna bedömning sker dock endast undantagsvis, till exempel när preskriptionstiden inte är proportionerlig.

Sammanfattning

Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och varierar från två år och uppåt. Europadomstolen prövar endast i fall en rättighet eller frihet enligt EKMR har kränkts. Som huvudregel gäller de svenska preskriptionstiderna även där.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1078)
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning
2020-10-22 Vad menas med skäligt i och för sig?

Alla besvarade frågor (85358)