Preskriptionstid enligt trafikskadelagen

FRÅGA
Hej.Hur lång preskriptionstid är det för att få ut ersättning enl trafikförsäkringen? kanske även berör patientförsäkringen.. Jag bröt min fotled för många år sedan när jag klev ur en bil, jag trodde han hade stannat (parkerat) och var påväg ur bilen, då kör bilen fram lite till och jag trampar snett. Till saken hör att när jag uppsökte läkare sa han att det var en typisk stukning men en vecka senare uppsöker jag läkare igen efter att en någorlunda kunnig person ser min blåsvarta fot/ben och säger det där är ingen stukning! när jag åker till sjukhuset konstaterar den läkaren efter en röntgen att den var bruten. Jag gick på min brutna fotled en halv vecka då första läkaren sa att jag skulle börja stödja på den efter några dagar.Har jag rätt till någon form av ersättning och hur lång tid efter kan man "ansöka/kräva" det? MvhJessica
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Trafikförsäkringen regleras i trafikskadelagen.

Preskriptionstiden för försäkringsfall enligt trafikskadelagen justerades den 1 januari 2015, vilket innebär att bestämmelserna är olika beroende på om din skada inträffade innan eller efter nämnda datum. För händelser innan 2015 gäller de äldre bestämmelserna, medan de nyare gäller fr.o.m. år 2015.

Då du skriver att din skada inträffade för många år sedan förutsätter jag att de äldre bestämmelserna ska behandlas.

Tidigare gällde att preskriptionstiden löper 3 år fr.o.m. att den skadelidande fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande, med en maximal preskriptionstid på 10 år (28 § i trafikskadelagens äldre bestämmelser). Det borde tolkas som att i vanliga personskadefall, som ditt, löper preskriptionstiden 3 år från det att du fått kännedom om en ersättningsgill skada. Just rekvisitet kännedom har varit omtvistat, och det är en av anledningarna till justeringen av bestämmelserna, men i ditt fall innebär det sannolikt att preskriptionstiden löper åtminstone fr.o.m. det första läkarbesöket, då det konstaterades att du har en skada som härrör från olyckan (jfr NJA 2000 s. 285). Att fotledsbrottet konstaterades vid ditt andra läkarbesök torde således sakna betydelse, och trafikförsäkringsärendet preskriberades eller preskriberas således tre år efter ditt första läkarbesök.

För skador som inträffar efter den 1 januari 2015 gäller, som huvudregel, en generell preskriptionstid på 10 år, enligt 31 § trafikskadelagen. Treårskravet har således slopats i de nya bestämmelserna.

För att trafikskadelagen överhuvudtaget ska vara tillämplig krävs, enligt 1 § trafikskadelagen, att:

1. Ett motordrivet fordon varit inblandat

2. Det var i trafik

3. Skadan inträffade i följd av trafik, d.v.s. det finns ett orsakssamband mellan skada och trafik.

Då praxis på området är tämligen generös torde samtliga rekvisit vara uppfyllda.

Enligt 10 § trafikskadelagen ersätts personskador, på föraren eller passagerare, från det egna fordonets trafikförsäkring.

Vidare kan din ersättning jämkas, d.v.s. sättas ned, om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkade till skadan, enligt 12 § trafikskadelagen. Dina uppgifter tyder på att det inte borde vara aktuellt. Det skulle visserligen kunna anses vårdslöst att inte kontrollera att bilen verkligen var parkerad, men inte grovt vårdslöst (utgångspunkt: total brist på hänsyn för egen säkerhet).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att du bör vara berättigad ersättning om det är mindre än tre år sedan ditt första läkarbesök efter olyckan.

Gällande ersättning från patientförsäkringen torde det vara svårt, eftersom det inte är läkarbesöken, utan biltrafiken, som orsakat din skada.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (171)
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

Alla besvarade frågor (85219)