Preskriptionsfrist för lönefordran

2015-11-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur lång tid har man på sig att kräva sin lön? Kan man kräva den exempelvis ett år senare?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Arbetsgivarens skyldighet

Jag vill i ett initialt skede konstatera att din arbetsgivare är skyldig att betala lön för det arbete som ni har genomfört. Om utbetalning av din arbetsinkomst åsidosätts har ni en så kallad lönefordran gentemot er arbetsgivare, som i ringaste utsträckning motsvarar den lön som ännu inte blivit utbetald.

Den allmänna preskriptionsfristen

Frågan är huruvida ni kan framföra krav på löneutbetalning ett år efter tjänstgöringen. Ett väldigt förenklat svar på din fråga är ja, eftersom att arbetsdomstolen i ett avgörande från år 2006 slog fast att den allmänna preskriptionsfristen ska åberopas vid uppkomst av lönefordringar. Den allmänna preskriptionsfristen finns föreskrivet i 2 § preskriptionslagen. Av förevarande lagrum framgår det att en fordran ska avskrivas tio år efter tillkomsten såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ni har framhållit att det enbart har passerat ett år sedan lönen egentligen skulle utbetalas. Det innebär praktiskt taget att ni har nio år i behåll innan din arbetsgivare kan förklara lönefordran som ogiltig.

Speciallagar

Förevarande svar är som sagt mycket förenklat. Detta beror huvudsakligen på att preskriptionslagen är subsidiär i förhållande till speciallagar. Inom den arbetsrättsliga speciallagstiftningen finns det enskilda preskriptionsbestämmelser som mot bakgrund av vad som har framförts har företräde över den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Sådana bestämmelser finns föreskrivet i framförallt anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och semesterlagen.

Anställningsskyddslagen reglerar preskriptionsbestämmelser som avser lön under uppsägning och permittering. Preskriptionsfristen för förevarande omständigheter är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning.

Medbestämmandelagen reglerar preskriptionsbestämmelser i relation till upprättad kollektivavtal om ett sådant finns i det här fallet. Av förevarande lag framgår det att preskriptionsfristen uppgår till två år om inte annat finns föreskrivet i kollektivavtalet.

Semesterlagen innefattar avslutningsvis preskriptionsbestämmelser som angår semesterlön och semesterersättning. Om en arbetstagare vill begära lön eller ersättning av ifrågavarande karaktär ska detta göras inom två år.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som har framförts ska ni i första hand utreda huruvida anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen eller semesterlagen blir tillämplig. I sådana fall ska ni utgå ifrån de preskriptionsbestämmelser som jag har framfört under rubriken speciallagar. Om ifrågavarande lagar inte kommer på tal kan ni utgå från den allmänna preskriptionsfristen på 10 år.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll