FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning28/06/2022

Preskriptionens inverkan på förundersökning

Hur vanligt är det att förundersökningar för mindre allvarliga brott pågår fram tills preskriptionstiden på 2 år? Är det t.ex vanligt att man kallar den misstänkte till förhör efter 1 år efter polisanmälan eller att man "återupptar" förundersökningen när polisen har mer tid till det? Alltså innan preskriptionstiden. Brottet gäller kränkande fotografering där flera bevis (bilder) finns. Och den som begått brottet är polisanmäld.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte statistiskt sett besvara hur ofta detta sker. Men det är möjligt återuppta förundersökningen fram tills brottet är preskriberat. Det finns således inget hinder mot att kalla in den misstänkte till ett förhör efter att halva preskriptionstiden passerat. Förundersökningen präglas av skyndsamhetsprincipen som innebär att undersökningen ska bedrivas så snabbt som möjligt, 23 kap. 4 § RB. Du nämner att brottsrubriceringen är kränkande fotografering och att flera bild bevis finns, det torde således råda ganska stark bevisning. Det är svårt för mig att göra en uttömmande bevisvärdering utan att få ta del av materialet. Utifrån det du skriver så toljar jag det som att du blivit meddelad att förundersökningen lagts ner, detta kan bero på många olika saker.  I 23 kap. 4a § RB beskrivs bland annat även att en förundersökning får läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimlig proportion till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader. En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning upptäcks. 

 Om man är missnöjd med beslutet att lägga ned en förundersökning kan man begära överprövning av beslutet. En sådan begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. Det finns inga formkrav för en sådan överprövning förutom att den ska vara skriftlig. 

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare