Preskription av arbetsmiljöbrott

FRÅGA
Hej!Min man råkade ut för en arbetsplatsolycka jan-13. Han föll med en stege och fick en fraktur på ryggen. 6 månaders hel sjukskrivning och sedan ökade upp till full tid. Poliserna som kom vid olyckstillfället frågade om han ville anmäla arbetsgivaren då denna brustit i säkerhet då trappan till entresolen han var på väg upp till ännu inte blivit beställd. Han valde av lojalitet att inte göra en anmälan. Senare blev det att han ändå slutade på arbetsplatsen och har i dagsläget svårt med arbete då han fått en nervskada med kronisk smärta som följd. Jag anser att arbetsgivaren och skyddsombudet inte haft en säker arbetsplats. Frågan är, ska vi anmäla i efterhand?Går det så här 26 månader efter att göra det?Och i så fall, hur går man tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om arbetsmiljöbrott behandlas i Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700, och Arbetsmiljölagen här

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen visst ansvar att arbetsmiljön är trygg och att olycksfall förebyggs. Bland annat ska betryggande åtgärder vidtagas mot skador som kan uppkomma genom fall, AML 2:4 2 st. Som jag förstår på din fråga finns det skäl att ifrågasätta om arbetsgivaren har vidtagit sådana betryggande åtgärder. Om en arbetsgivare åsidosätter vad som gäller i AML och därmed oaktsamt orsakar en kroppsskada, kan dömas för arbetsmiljöbrott/vållande till kroppsskada, Brottsbalken 3:10, 3:8. För att ett vållande till kroppsskada ska leda till åtal krävs att det av målsäganden anges till åtal samt att det är påkallat ur allmän synvinkel, BrB 3:12.

Om vållandet av kroppsskada inte bedöms som grovt, är preskriptionstiden två år, BrB 35:1, och har därmed gått ut nu. Bedöms brottet som grovt blir preskriptionstiden istället fem år, och åtal och utdömande av påföljd kan alltså fortfarande ske. Vid bedömning om brottet ska anses vara grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag, BrB 3:8.

I vissa fall kan företaget där din man arbetade dömas till att betala företagsbot. Detta kan ske om ett brott har begåtts i näringsverksamhet och näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förhindra brottsligheten, BrB 36:7. En företagsbot kan åläggas upp till fem år efter att brottet har begåtts, och även om preskription har inträtt. Det krävs dock att talan är påkallad ur allmän synpunkt, BrB 36:14.

I vissa omständigheter kan alltså talan fortfarande väckas. För att göra en anmälan skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med polisen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll